Deze website maakt gebruik van cookies. Door uw bezoek gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Uitleg over cookies, met een link naar de pagina met privacy beleid Meer informatie Sluiten

Onafhankelijke SenaatsFractie

De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen

Kernwaarden: kleinschaligheid en de menselijke maat.
De politiek bestaat om de burger te dienen en niet andersom.

Dossier Elektriciteits- en gaswet

22-12-2015
H. ten Hoeve / OSF

Voorzitter,
Ik heb in 2007 voor de splitsingswet gestemd in de overtuiging dat daarmee de netten publiek bezit zouden blijven en productie en levering geprivatiseerd zouden kunnen worden en dat dat goed zou zijn. En zo is het ook gebeurd. Nuon en Essent zijn voor een achteraf bekeken geweldig goede prijs verkocht en hebben dus hun toenmalige eigenaren, gemeenten en provincies, een vrij beschikbaar kapitaal opgeleverd waar op veel plaatsen nog steeds ruimhartig van geprofiteerd wordt.
De twee kleintjes, Delta en Eneco, zijn tot nu toe de dans ontsprongen maar de nu ineens weer heel actuele dreiging met splitsing, de ACM gaat er ook onmiddellijk achteraan, levert bij de eigenaren nu in ieder geval geen applaus op. Niemand heeft de illusie dat de van hun netten losgemaakte productie- en leveringsdelen lucratief te verkopen zijn. Integendeel, de vrees is algemeen dat ze direct in buitenlandse handen komen en dat de nu nog aanwezige werkgelegenheid voor een flink deel verloren zal gaan. En ook dat daarmee een eind komt aan de inspanningen van juist deze bedrijven voor duurzame, vaak kleinschalige energieopwekking.
De situatie is dus wel veranderd. Niemand denkt meer dat deze splitsing echt moet van Europa. Niemand denkt dat door deze splitsing de werking van de energiemarkt in Nederland zal verbeteren en dat dit dus de consumenten ten goede zal komen. Maar vooral de splitsing, die al wettelijk vastligt in de bestaande wetgeving, wordt nu nog eens in de nieuwe Electriciteits- en Gaswet, verknoopt aangeboden met de hoogst noodzakelijke technische en administratieve regelingen voor netbeheerders in het algemeen en voor de transmissienetten op zee.naar de grootschalige windmolenparken daar. Dat zet deze nieuwe beslissing onder grote druk.
Ik hoef hier natuurlijk niet lang over uit te weiden, diverse sprekers hebben dat hier voor mij al gedaan. Dus kort door de bocht.
* Deze wet moet natuurlijk aangenomen worden zodat de voorbereiding voor de gunning van de windparken door kan gaan.
* De minister houdt natuurlijk vol dat het nu helemaal niet over splitsing gaat omdat daarover al in 2007 de beslissing is gevallen.
* Maar dan ontkent hij het breed levende sentiment dat nu toch in feite een nieuwe beslissing wordt genomen, waar ook van afgezien kan worden.
* Afzien van die beslissing lijkt procedureel geen enkel probleem door art. 4.6 lid 6 niet in werking te laten treden, of althans, zoals per motie gevraagd wordt, alleen onder specifieke omstandigheden betreffende de Europese regelgeving, in werking te laten treden.
Ik ben mij bewust voorzitter dat de discussie gezien wordt als ongewenst van de hoofdzaken afleidend door diegenen die er, terecht, alle belang bij hebben dat de voorbereiding van de windparken op zee ongestoord kan doorgaan. Ik ben mij ook bewust dat er enkele nieuwe spelers op de Nederlandse energiemarkt zijn die geen netwerken in binnen of buitenland achter zich hebben en die het gelijke speelveld beter gegarandeerd achten als het groepsverbod volledig en dus ook op holdingniveau wordt doorgevoerd. Maar tegen de eersten zou ik willen zeggen: als de minister een beetje schappelijk is in deze discussie dan komt er geen probleem. En tegen de tweede groep is misschien het sterkste argument dat ze er weinig mee opschieten als Delta en Eneco net als Nuon en Essent terecht komen in een internationale groep met netwerken in het buitenland. Het gelijke speelveld zoals zij het zich zouden wensen is nu eenmaal onbereikbaar door de praktijk in Europa.
Er resten voor mij wat dit betreft nog maar twee vragen waar de minister antwoord op kan geven. Mocht het splitsingsartikel voorlopig niet in werking treden, hoe wordt dan de positie van de netbeheerders Alliander en Enexis? En als tweede vraag het volgende. De positie van vooral het productie- en leveringsbedrijf van Delta is buitengewoon zwak. Verkoop van andere bedrijfsonderdelen is noodzakelijk om de schuldpositie enigszins op orde te kunnen houden en de produktietak werkt weinig rendabel vooral door de concurrentie van kolencentrales en in dat verband ook de afschaffing van de kolenbelasting. Hoe ziet de minister exact de toekomst van dit bedrijf als er gesplitst moet worden?
Tenslotte voorzitter, tegen de minister zou ik willen zeggen dat ik blij ben met de voortvarendheid waarmee nu door hem gewerkt wordt aan het inhalen van de achterstand wat betreft grootschalig gebruik van windenergie. Maar daarnaast hoop ik dat hij ook bereid is liever ten halve te keren dan ten hele te dwalen. Ons gezamenlijk dwalen heeft in ieder geval daarin bestaan dat wij onvoldoende hebben beseft waartoe Europese richtlijnen ons verplichtten en onvoldoende hebben voorzien hoe de rest van Europa daarmee zou omgaan.
Ik wacht graag af hoe de minister zijn positie aan ons duidelijk zal maken.

17-11-2015
H. ten Hoeve / OSF

Het lid van de fractie van de OSF heeft kennis genomen van het wetsvoorstel Electriciteits- en gaswet maar heeft daarbij wel een aantal vragen m.b.t. de hiermee af te dwingen splitsing van de laatste Nederlandse geïntegreerde netwerk-, productie- en leveringsbedrijven van electriciteit.

  • Op basis van art. 4.6 van het wv. zullen Eneco en Delta hun bedrijven moeten splitsen. Betekent dit dat de gesplitste onderdelen van beide bedrijven in eerste instantie eigendom blijven van de openbare lichamen die nu eigenaar zijn?
  • De verwachting lijkt te zijn dat de productie- en leveringstakken van de beide bedrijven zelfstandig niet levensvatbaar zullen zijn. Deelt de minister die verwachting?
  • Ziet de minister reële mogelijkheden voor de twee productie- en leveringstakken om een fusiepartner te vinden en zo ja hoe groot acht de minister dan de waarschijnlijkheid dat dit een buitenlandse fusiepartner zal zijn?
  • Is de minister van mening dat de sombere verwachtingen m.b.t. de werkgelegenheid die door de beide bedrijven Eneco en Delta worden uitgesproken voor de situatie dat na splitsing de productie- en leveringstakken een fusie moeten aangaan, reëel zijn?
  • Beide bedrijven zijn actief in vernieuwbare energie. Ziet de minister het als zeer reëel dat deze activiteiten op het huidige peil voortgezet kunnen worden, ook na een eventuele fusie van de productie- en leveringstakken met een groter bedrijf dat dan mogelijk of zelfs waarschijnlijk grote en nog niet afgeschreven investeringen heeft in kolen- of gascentrales?
  • Mocht het productie- en leveringsbedrijf van Delta met een buitenlandse partner (moeten) fuseren, wat zal er dan met de atoomcentrale in Borssele die voor 70% eigendom van Delta is, moeten gebeuren? Ligt hier volgens de minister een taak voor de Nederlandse staat, en zo ja, welke?
  • Bij het bedrijf Delta is een reservering in opbouw die bedoeld is om de kosten te dekken die gemaakt moeten worden wanneer de atoomcentrale stilgelegd zal worden. Is deze reservering veilig gesteld, ook in het geval dat Delta of een deel daarvan, fuseert of failliet gaat? En is de verdere opbouw van deze reserve tot het in de toekomst benodigde bedrag gegarandeerd, ook als Delta of een deel daarvan fuseert of failliet gaat?
  • In hoeverre bestaat er in de huidige situatie een financiële en organisatorische scheiding bij de beide bedrijven tussen enerzijds de netwerkonderdelen en anderzijds de productie- en leveringsonderdelen? Is deze scheiding naar de mening van de minister voldoende om de instandhouding van de netten, die een stabiele bron van inkomsten vormen, onder alle omstandigheden te kunnen garanderen? Waarom wel of niet?
  • Ziet de minister noodzaak, meer dan alleen het voldoen aan de wetstekst, om voor wat betreft Eneco en Delta op korte termijn over te gaan tot de ontvlechting van productie- en leveringsbedrijf en netwerkbedrijf zoals voorgeschreven in de Electriciteitswet en straks in de Wet STROOM? Zo ja, waarom?

Locomotie

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus. >