Huishoudelijk Reglement van de Onafhankelijke Senaatsfractie

(Vastgesteld op de vergadering van de Ledenraad op 22 augustus 2015)

Artikel 1. Algemeen.
 1. Onafhankelijke Politieke Provinciale Groeperingen (PPG’s) worden op de vergaderingen van de Ledenraad vertegenwoordigd door de als zodanig door de betreffende PPG benoemde afgevaardigde of plaatsvervanger. Deze benoeming wordt het Bestuur van de OSF schriftelijk door de PPG gemeld.
 2. Het is de PPG’s toegestaan om zich per schriftelijke machtiging te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde of plaatsvervanger van een andere bij de OSF aangesloten PPG.
 3. Alle voorkomende stemmingen gaan naar rato van de stempunten die een PPG heeft op grond van de regelingen in de Statuten.
 4. De PPG’s zijn een jaarlijkse bijdrage verschuldigd aan de OSF. PPG’s met een stemwaarde van 50 punten zijn vrijgesteld van bijdragebetaling.
 5. Indien een PPG opzegt voor het einde van het lopende verenigingsjaar heeft deze PPG geen recht op restitutie van de bijdrage.
Artikel 2. Ambtelijke functies.
 1. Er kan een ambtelijk secretaris en boekhouder aangesteld worden, dan wel een combinatie hiervan. Ambtelijke functionarissen zijn niet handelingsbevoegd, dat zijn enkel bestuursleden. Zij hebben geen stemrecht.
Artikel 3. Het individueel lidmaatschap.
 1. Voor de Wet subsidiëring politieke partijen wordt door de OSF een individueel lidmaatschap gehanteerd. Uitgangspunt daarbij is dat personen die lid zijn van een bij de OSF aangesloten PPG gerekend worden individueel lid van de OSF te zijn in de zin van de Wet subsidiëring politieke partijen volgens de regeling in de Statuten voor “overige leden” . Daarbij geldt het volgende:
  1. peildatum voor het lidmaatschap is 1 januari van het betreffende kalenderjaar;
  2. het individueel lid betaalt aan de bij de OSF aangesloten PPG een contributie van ten minste € 12 per kalenderjaar;
  3. indien deze contributie betaald wordt door iemand anders dan het individueel lid zelf, moet uit een wilsverklaring blijken dat het individuele lid er mee instemt lid te zijn van de betreffende PPG;
  4. door de bij de OSF aangesloten PPG moet, hetzij statutair, hetzij in de vorm van een als zodanig genotuleerd besluit van een Algemene Ledenvergadering, vastgelegd zijn dat de leden van de betreffende PPG tevens gerekend worden individueel lid van de OSF te zijn.
 2. Leden van een lokale politieke groepering die is aangesloten bij een PPG die weer is aangesloten bij de OSF kunnen op dezelfde wijze gerekend worden individueel lid van de OSF te zijn in de zin van de Wet subsidiëring politieke partijen. Daarbij geldt het in lid a onder de punten 1, 2 en 3 genoemde nu ten aanzien van de lokale politieke groepering die is aangesloten bij een PPG .
 3. Iedere aangesloten PPG en, voor zover van toepassing, iedere bij de betreffende PPG aangesloten lokale politieke groepering, houdt een inzichtelijke administratie bij, waaruit in- en uitschrijvingen van leden en betalingen van contributie op datum kunnen blijken.
Artikel 4. Subsidie.
De OSF krijgt jaarlijks van het ministerie van Binnenlandse Zaken subsidie voor:
 1. politieke vormings- en scholingsactiviteiten;
 2. informatievoorziening;
 3. het onderhouden van contacten met zusterpartijen buiten Nederland;
 4. het ondersteunen van vormings- en scholingsactiviteiten ten behoeve van het kader van zusterpartijen buiten Nederland;
 5. politiekwetenschappelijke activiteiten;
 6. activiteiten ter bevordering van de politieke participatie van jongeren;
 7. het werven van leden;
 8. het betrekken van niet-leden bij activiteiten van de politieke partij;
 9. werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers;
 10. activiteiten in het kader van de verkiezingscampagnes.
Het gebruik van de te ontvangen gelden moet in overeenstemming zijn met deze in de Wet subsidiëring politieke partijen vastgelegde doeleinden.

Artikel 5. Verdelingssystematiek subsidie.
 1. Verkregen subsidies worden gebruikt voor onvermijdbare organisatiekosten en voor projecten die voldoen aan de eisen die door de wet worden gesteld aan de besteding van de betreffende gelden.
 2. De verkregen subsidies worden voorzover deze gebaseerd zijn op het aantal individuele leden rechtstreeks toegekend aan de PPG’s die deze leden hebben ingebracht voor subsidiëring, en verder in de jaarlijkse begroting als volgt bestemd:
  1. noodzakelijke bedragen voor bestuurs- en organisatiekosten
  2. een vast te stellen bedrag als stimuleringsfonds voor onafhankelijke provinciale politiek
  3. een vast te stellen bedrag voor algemene projecten vanwege de OSF
  4. het resterende deel van de ontvangen gelden voor projecten op aanvraag van de PPG’s.
 3. De hiervoor onder 4. bedoelde gelden voor projecten op aanvraag van de PPG’s worden als volgt toegedeeld:
  1. PPG’s met een statutaire stemwaarde van 50 punten krijgen € 1000 toegedeeld
  2. de overige gelden worden voor 50% bestemd voor een basisbedrag voor de PPG’s met een statutaire stemwaarde hoger dan 50 punten, en voor 50% voor een stemwaardebedrag voor de PPG’s met een statutaire stemwaarde hoger dan 50 punten
  3. het onder punt 2 genoemde basisbedrag wordt gelijkelijk verdeeld over alle betreffende PPG’s
  4. het onder punt 2 genoemde stemwaardebedrag wordt over de betreffende PPG’s verdeeld naar rato van de stemwaarde die hun statutair is toegekend op basis van hun vertegenwoordiging in Provinciale Staten
 4. De begroting waarin de verdeling van de beschikbare gelden wordt vastgelegd wordt voor het nieuwe jaar vastgesteld in de laatste vergadering van de Ledenraad van het lopende jaar.
Artikel 6. Toekenning Subsidie.
 1. Binnen de in de begroting toegekende budgetten kunnen PPG’s aanvragen indienen voor bekostiging van eigen projecten. Het DB beoordeelt of de aanvragen voldoen aan de door de wet bij de subsidieverlening gestelde eisen en kent op basis daarvan een aanvraag toe dan wel weigert gemotiveerd om deze toe te kennen.
 2. Indien noodzakelijk brengt het DB in de ingediende aanvragen voor projectbekostiging een prioriteitsvolgorde aan om binnen de door de begroting of financiële mogelijkheden te kunnen blijven. Het hanteert bij zijn prioriteitsstelling de beleidsregel dat projecten die gericht zijn op het vergroten van draagvlak met de achterban de voorkeur genieten;
 3. Projecten die vanwege de prioriteitsvolgorde in het jaar niet in aanmerking komen voor subsidie kunnen het volgend jaar opnieuw aangemeld worden;
 4. Het Bestuur van de OSF kan de eis stellen dat voorafgaande aan de subsidietoewijzing een bindend contract over het project met de betreffende PPG wordt overeengekomen;
 5. Van het beschikbare budget zal in eerste instantie niet meer dan 80% worden toegewezen voor projecten, terwijl de overige 20% aangehouden blijft als ruimte om onverwacht opkomende en interessante projecten te kunnen honoreren. Grotere projecten (vanaf €10.000) kunnen over meerdere jaren worden gepland;
 6. Bij een positieve beslissing over een projectaanvraag wordt de aanvrager gevraagd het tijdstip van de start van het project te melden waarna, in bijzondere gevallen, een voorschot van de projectsubsidie op een door de aanvrager aan te geven rekening wordt overgemaakt;
 7. Een voorschot dient in het kalenderjaar van betaling te worden besteed door de aanvrager. Hiertoe dienen bewijsstukken te worden overlegd;
 8. Het restant van de subsidie wordt uitbetaald nadat aanvrager heeft gemeld dat het project is afgerond, en er een financiële verantwoording van de werkelijk gemaakte kosten is overlegd, vergezeld is van een inhoudelijk verslag;
 9. Een project dient te worden uitgevoerd binnen het jaar waarvoor subsidie wordt toegekend;
 10. de aanvrager is verplicht inzage in de boeken te geven indien het Ministerie daar om vraagt;
 11. De afrekening van projecten geschiedt met gebruikmaking van de hiervoor bestemde declaratieformulieren met het overleggen van de originele bonnen, rekeningen en getekende declaraties;
 12. Overschrijding van de ingediende subsidieaanvraag komt voor rekening van de aanvrager;
Artikel 7. Kandidaatstelling 1ste Kamerverkiezingen.
 1. De Ledenraad stelt een Reglement Kandidaatstelling Eerste Kamer vast met nadere regelingen.
 2. De Ledenraad stelt een overzicht vast van afspraken waaraan kandidaat-kamerleden zich verbinden alvorens op de definitieve kandidatenlijst opgenomen te kunnen worden retra.

Statutaire stemwaarden per 1-9-2015

  zetels basis stemwaarde Totaal stempunten
Fryske Nationale Partij 4 50 600 650
Ouderenpartij N.Holland/VSP 1 50 502 552
Lokaal Brabant 1 50 453 503
Groninger Belang 3 50 408 458
Lokaal Limburg / USP 1 50 238 288
Partij voor het Noorden 1 50 136 186
Sterk Lokaal (Drente) 1 50 119 169
Partij voor Zeeland 1 50 98 148
Onafhankelijke Partij Drenthe 0 50 - 50
Provincie@inwonersbelang 0 50 - 50
Drents belang 0 50 - 50
Gemeentebelangen Friesland 0 50 - 50
Opa Flevoland 0 50 - 50
Totaal     2554 3204