Dossier Algemene Financiële Beschouwingen

17-11-2020 - G. Gerbrandy/ OSF
Algemene Financiële Beschouwingen 2020

Bijdrage Senator Gerben Gerbrandy aan de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer op 17 november 2020.

De heer Gerbrandy (OSF):
Voorzitter. Wat we niet gehoopt hadden, maar helaas wel gebeurd is, is dat we midden in de tweede golf van de coronapandemie zitten. Dat heeft enorme impact op onze samenleving. Naast het persoonlijk leed is er natuurlijk een enorme druk op de zorg en het onderwijs, maar ook onze economie begeeft zich in zwaar weer. Sommige sectoren zijn onevenredig getroffen, zoals de horeca, de cultuursector en het toerisme. Andere sectoren hebben grote voordelen, zoals de onlinebedrijven, de techreuzen en de levensmiddelenfirma's. Zo is het niet goed verdeeld en daar moeten we met elkaar wat aan doen. De steunpakketten die door de regering beschikbaar gesteld zijn, hebben wij tot nu toe gesteund. Complimenten daarvoor. De doortastendheid en de accuratesse hebben wij zeer gewaardeerd. De staatsschuld loopt op. Wij zien dat in de huidige omstandigheden niet als een probleem. We hoeven ons niet te spiegelen aan Japan, maar ook daar gaat het leven door, zij het misschien minder rooskleurig. Uit de crisis investeren is goed beleid. Dan moet er vooral aandacht zijn voor de meest kwetsbaren en dat hebben wij ook gemerkt. Denk aan de flexwerkers, de jongeren en de mensen die hun werk verliezen. De voorwaarden voor steun moeten streng gemonitord en gehandhaafd worden. Beursgenoteerde bedrijven krijgen geen bonussen en geen dividenden. Die bedrijven moeten loon inleveren en we moeten toezien op belastingontwijking. Ik geef mijn complimenten aan de minister, die KLM ook zo heeft benaderd en de poot heeft stijf gehouden. Het Rijk zou misschien nog meer kunnen doen door beursgenoteerde bedrijven zelf een aandelenemissie te laten doen, zodat ook de aandeelhouders voelen dat het goed gaat met het bedrijf. Ook als het niet goed gaat, moeten ze hun verantwoordelijkheid nemen. Er zal een verduurzamingsplan moeten worden opgesteld.

Ik zei net: we moeten denken aan de meest kwetsbaren. Daarom is de OSF geen voorstander van de versobering van NOW 3. De OSF is ook geen voorstander van de partnertoets voor de Tozo-maatregel. We hebben daar net een motie over gehad. Die is helaas afgestemd. Dat is niet onze keuze. Ik zal de BIK-maatregel, de buitengewoon ingewikkelde korting, zoals die hier genoemd werd, afkeuren. Wij moeten leren uit het verleden. De Wet investeringsregeling was een grabbelton, weggegooid geld. Dat zijn de commentaren op die maatregel. Daarom denk ik dat dit slecht is. Ook de adviesorganen die ons van advies voorzien hebben, keuren deze maatregel af. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat het erop lijkt dat dit doorgaat. Over het Groeifonds zijn wij voorzichtig positief. Ook daarbij moeten we leren van het verleden, want het Fonds Economische Structuurversterking was geld dat een project zocht. Laten we dat nu niet doen. Ik denk dat de "18 karaatscommissie", zoals die genoemd werd, ons kan helpen om dit fonds toch goed te laten landen. Wat de democratische legitimatie betreft denk ik dat het verstandig is dat, wanneer die plannen en projecten naar voren komen, zij op z'n minst ook getoetst worden in de twee Kamers. De motie-Hoekstra, die ik hier wel vijf keer voorbij heb zien komen, steun ik natuurlijk. Die had ik toen ook gesteund om dit als een apart wetsvoorstel ook hier te brengen. Dat mag niet zo zijn. Het Groeifonds: kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur. Ik denk dat we daar slagen kunnen maken om de economie inderdaad te laten groeien. Het toetsingskader betreft de effecten op groei van de Nederlandse economie. Ik ga daarvan zeggen: duurzame groei. De maatschappelijke voordelen die het moet opleveren, zullen waarschijnlijk vooral in de energietransitie hun plaats vinden. Voor het toetsingskader zou ik mee willen geven: denk erom dat wat er gedaan wordt, ook gespreid wordt in het land. Ik denk dat dit het moment is om onze economie te vergoenen en duurzamer te maken. Er zijn goede signalen. Er is een Green Deal. De Europese Centrale Bank van mevrouw Lagarde wil ook geld investeren als het groen en duurzaam gebruikt wordt. Wij zijn daarvoor. Ook in Nederland, waar we de kennis en de middelen hebben om dit te doen, zou ik zeggen: ga vooral de nieuwe economie zo een plek geven dat die het klimaatprobleem mee kan helpen oplossen. Ik ben ook gesteund in een brief die naar de Tweede Kamer gegaan is van het Sustainable Finance Lab. Dat zijn zestien belangrijke Nederlandse economen die zeggen: "Verbeter nou het milieu nu je de kans hebt, bouw buffers op bij bedrijven en huishoudens" — dat is ook al vier keer gezegd vandaag — "en geef de burger ook inspraak."

Maatregelen die genomen kunnen worden zijn bijvoorbeeld de volgende. Bedrijven die gesteund worden, moeten een duurzaamheidsplan opstellen. De winstbelasting moet omhoog om de kosten te dragen die dit allemaal met zich mee zal brengen.

Ga nadenken over de hypotheekrenteaftrek. Het zal linksom of rechtsom bekostigd moeten worden, maar vooral voor de kapitaalkrachtige mensen met grote huizen en veel vastgoed zouden we daarop moeten letten. Dan het afschaffen van subsidie op fossiele brandstof. Dames en heren collega's, per jaar gaat deze regering 8 miljard euro subsidie verlenen aan fossiele brandstoffen en de fossiele industrie. Lucht- en scheepvaart, vervuilende centrales, de industrie en noem maar op. In 2013 zijn er in Europa afspraken gemaakt dat we dat zouden afbouwen tot 2020. Daar is niets van terechtgekomen. Ik vraag de minister om hierop te reageren. Waarom is er in die zeven jaar, terwijl we dat met elkaar hadden afgesproken, niets gebeurd?

Een maatregel om het milieu en de energietransitie mede vorm te geven is het bekostigen van vervuiling. De vervuiler betaalt. Daarom ben ik natuurlijk een groot voorstander van de CO2-heffing. Ook met stikstof zal misschien in financiële zin iets gedaan moeten worden. Hetzelfde geldt voor afval storten enzovoorts. De vervuiler betaalt. Ten slotte noem ik de maatregel om geen exportkredietverzekering te geven aan Nederlandse bedrijven die in Oman, Koeweit of Mexico investeren in de fossiele industrie.

Voorzitter. Mijn laatste punt is belastingontduiking en -ontwijking. Ik zie de staatssecretaris aan gaan. Ik wijs op het rapport van de Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation samen met Oxfam Novib. De schrijvers zijn niet de minsten: Joseph Stiglitz en Thomas Piketty; u wel bekend. Dan zit je meteen in een heldere hoek. Zij hebben gezegd dat er mondiaal 40% van de bedrijfswinsten naar belastingparadijzen gaat. Dat is 500 miljard. Dat komt dus verkeerd terecht en dat zou gebruikt kunnen worden om de kosten van de pandemie mede te kunnen betalen. In Nederland hebben we 15.000 brievenbusfirma's — ik geloofde het bijna niet; maak er 14.000 van — die geld doorsluizen naar de belastingparadijzen. Eerst dacht de regering dat het om 20 miljard ging, maar het blijkt bijna 40 miljard te zijn. Om precies te zijn: 37 miljard. Gelukkig gaan we 1 januari 2021 iets doen aan de bronbelasting op rente en royalty's. Maar er is nog een maas in die wet, namelijk de bronbelasting op dividenduitkering. U hebt gezegd dat u er in het voorjaar mee bezig gaat en dat het in 2024 een wet kan worden. Ik zou de staatssecretaris toch willen vragen om daar haast mee te maken. Dit gaat om heel veel geld. Het kan niet zo zijn dat we daar vier jaar over doen. Uw antwoord is: de Belastingdienst heeft het zo druk. Er is zo veel geld te verdienen dat we de Belastingdienst daar wel wat extra steun in kunnen geven.

Voorzitter. Het laatste punt: steun aan de culturele sector. De KLM draagt 3% tot 4,5% bij aan het bruto nationaal product. Zij krijgen een steun van 3,4 miljard en er werken 30.000 mensen. De kunstsector, de cultuur, draagt ook 3% à 4% bij aan het bruto nationaal product, dus net zo veel als KLM. Nou hebben we gelukkig de steun aan de cultuur uitgebreid. Die is op 800 miljoen gekomen, maar er zijn 300.000 mensen betrokken bij de cultuursector. Laten we zeggen dat we die voor een miljard gesteund hebben in alles wat er gebeurd is. Vergelijk dit met de KLM, dan hebben ze nog geld te goed, want cultuur is belangrijk voor elke beschaving en zeker de Nederlandse. Voorzitter. Ik wens dit kabinet alle wijsheid en energie toe, groene energie, om dit land in deze moeilijke omstandigheden te besturen. Voor de klimaatsceptici zeg ik: wie niet in wonderen gelooft, is geen realist, Ben-Gurion.

19-11-2019 - G. Gerbrandy/ OSF
Algemene Financiële Beschouwingen 2019

Voorzitter, dank u wel. Verwacht van mij geen college economie. Geen Jozefeconomie of Noach. Je moet nogal Bijbelvast zijn om vandaag mee te doen. Dat ben ik, dus tot nu toe heb ik het begrepen.

Ik heb vijf punten om te beschouwen, om reflectie te geven vanuit deze Kamer. Als laatste spreker kan het voorkomen dat onderwerpen al genoemd zijn, maar mijn vijfde onderwerp is niet genoemd.

Het onderwerp gemeentefinanciën is genoemd door mevrouw Sent en de heer Backer. Er zijn grote problemen bij de gemeenten qua begroting. Gemeenten kunnen niet in het rood staan, dat weet u. Gemeenten moeten wel een heleboel zaken oplossen. Er is veel over gezegd. Ze moeten bezuinigen. En wie treft dat het meest? De mensen, gewoon de mensen in de straat, onze buren, onszelf. U kent de problemen met de zwembaden enzovoort. Ik zou graag een beschouwing van onze minister willen horen hoe hij denkt over trap-op-trap-af en of het beter kan.

Ten tweede. Iedereen profiteert van de welvaart. Iederéén profiteert van de welvaart. Ik wil daar een paar dingen over zeggen. Waarom hebben we het in deze Kamer niet meer over welzijn, over welzíjn? Ik kan dat vragen; dat is het voordeel als je als laatste spreekt. Welvaart is belangrijk, maar welzijn is misschien nog wel belangrijker. Het ene gaat vaak niet zonder het andere. De middeninkomens profiteren 2,5%. Waarom de minima niet? Waarom niet die minimumloners die gewoon hard werken? Dat is hier meer gezegd vandaag. Ik heb even geluisterd naar de beraadslagingen in de Tweede Kamer. Onze staatssecretaris Snel, hier in ons "vermidden", zei: ja, maar die werkenden, die werkenden. Ja, meneer Snel, die werkenden. Maar ik kreeg even een beetje een Japans gevoel. Want de Japanners leven om te werken, maar wij werken om te leven. Daarom vind ik dat in een beschaafd land waar het goed gaat, ook de mensen die aan de basis hun best doen, mogen profiteren. Bij mijn punt 5 komt dat terug.

Het investeringsfonds. Leen je rijk, spaar je arm. Dat heeft ook het kabinet bereikt. Ik ga die nuance nu niet aan. Ik zei al dat u geen college economie van mij krijgt, maar je leest dingen en je hoort van Teulings, hier al genoemd, dat het goed is dat er investeringen gedaan worden als dat kan. Die zalmnorm, dat snap ik; je hoeft niet alles te doen en het andere uit te sluiten. Maar ga nou niet te veel op die centen zitten, want dat is niet goed voor ons. Daarom ben ik een voorstander van dat investeringsfonds, als dat geld goed besteed en beheerd wordt.

Ik noem de transities waar we voor staan, de problemen in de agrarische sector. Hier werd net gevraagd: deugt die begroting van ons nog wel, gezien de problemen die op dit moment op ons afkomen? Wij hebben ook een investeringsfonds waarmee we dingen kunnen realiseren die we misschien niet voorzien hadden.

De start-ups. Wij zijn een kenniseconomie. Als dat in Nederland gaat verdwijnen, dan lopen wij achterop. En daarom: onderwijs, wetenschap, innovatie, en het begint bij het lager onderwijs, het primair onderwijs. Dat moet aandacht hebben. Die mensen moeten gemotiveerd blijven. En dat houdt onze economie op termijn ook in de koppositie waarin we nu zitten. De zorg. De hardware van de zorg zal waarschijnlijk ook betaald kunnen worden uit onderdelen van dit investeringsfonds. Er is te weinig geld om verzorgingshuizen, verpleeghuizen te maken. Ik weet dat de overheid dat niet alleen kan, maar misschien zijn hier mogelijkheden. De zorg is een grote zorg van ons allemaal. En mensen, dat we niet over een paar jaar zeggen: "Sorry We Missed You". Ik zeg dat voor de goede verstaander.

De infrastructuur. De infrastructuur moet bijgehouden worden en de digitale infrastructuur had ik een nutsvoorziening willen zien zijn. De digitale infrastructuur. Nederland loopt ermee achter, met name op het platteland, door de glasvezelinfrastructuur. Misschien kan dat ook gestimuleerd worden. Kunstwerken, wegen viaducten zijn na een bepaalde tijd niet meer honderd procent in orde en daarom moet ook hier geld voor vrijgemaakt worden.

De Lelylijn is door mij hier eerder genoemd. De minister heeft gezegd: we gaan die op het MIRT zetten. Ja, maar ga dat ook doen, want het is in het belang van Nederland dat er vanuit de Randstad een verbinding komt met in dit geval het noorden, maar ook met Noord-Duitsland en de Scandinavische landen. Dat is goed voor onze economie. Hetzelfde geldt, ik wil hem hier noemen, voor de intercity Amsterdam-Aken. Dat zijn van die kleine dingen waar mijn achterban het met mij over heeft. Heerlen-Aken is een boemel en daar moet een intercity komen, zodat de Randstad verbonden wordt met Duitsland.

Vierde punt. Fosfaat, PAS, pfas; wat een ellende. Maar we zijn er nog niet. Medicijnresten, insecticiden. Als je een stukje bodem pakt bij een agrarisch bedrijf, zitten er 134 stoffen in die bodem die daar eigenlijk niet thuishoren. En als je dan biologisch gaat boeren, is het dan over? Nee, dan zijn er nog meer dan 100 stoffen die er niet thuishoren. Beste mensen, wij weten het en we wisten het, en hier is een groot probleem. Dit heeft een prioriteit voor het Rijk en ik denk dat wij daar allemaal achter staan. Dit kost veel geld en er is gelukkig geld. En de belanghebbenden, dus de boeren, de tuinders en iedereen die hiermee te maken heeft, maar ook de industrie trouwens en de lagere overheden, de gemeenten, moeten hiervoor geld hebben. En de vervuiler moet meebetalen.

Maar gaan we nou naar voren kijken. Ik hoor zo vaak dat gezegd wordt: "die klimaatonzin". Ook hier hoor ik dat. Beste mensen, wat kost dit niet allemaal? En wat gaat het nog kosten? Dat is hier vandaag ook gezegd. Preventie! Ik roep deze regering en de mensen met het geld op om te kijken naar circulariteit, naar duurzaamheid, naar kringloop, opdat we de kosten naar de toekomst niet nog veel, veel hoger maken.

Laatste punt. Ik citeer Victor Hugo. "Machtiger dan alle legers in de wereld is een idee waarvoor de tijd rijp is." Machtiger is een idee waarvoor de tijd rijp is. Ik zei al dat in een welvarend, beschaafd land, iedereen mee moet doen. Dat is nu niet het geval. Vele mensen vallen tussen wal en schip. Wij zien dat er grote problemen zijn bij de Belastingdienst. 30.000 mensen, meneer Snel, 30.000 mensen doen verschrikkelijk hun best. Dat hoor ik hier te weinig. Ik hoor hier alleen maar: die Belastingdienst dit, die Belastingdienst dat. Zij werken heel hard en u spoort ze aan, en daar zijn redenen voor. Bulgaarse toestanden. Maar die mensen doen hun werk. Alleen: doen we dat nou goed met z'n allen? Daar wil ik het over hebben. In iedere bijdrage van vandaag ging het over toeslagen, kortingen, heffingen. Er zijn in dit land 50 regelingen bedacht om mensen door de tijd te helpen. Eerder is hier gezegd, ik dacht door Otten, dat 6 miljoen mensen te maken hebben met toeslagen of wat dan ook. Dit loopt vast. Dit is het rondpompen van geld. Wij moeten ervoor zorgen dat ieder mens bestaanszekerheid heeft.

Ik ga u nu confronteren met iets wat ik vandaag niet gehoord heb, namelijk met het basisinkomen voor iedereen. Is het ons gelukt om daar iets aan te doen? Nee, dames en heren. Ik heb nog één minuut en vijftien seconden, zie ik. Ik móét dit afmaken. 150.000 mensen zijn afhankelijk van de voedselbank. 40.000 mensen zijn dakloos. Ja, het is vervelend om dat te horen. 200.000 mensen zitten in de schuldhulpverlening. 850.000 mensen hebben te weinig om de basiszaken te bekostigen. En 1.200.000 huishoudens kunnen eigenlijk de eindjes niet aan elkaar knopen.

Is er dan een oplossing? Iedereen heeft gezegd: hou daar nou mee op. Met experimenten met een basisinkomen voor iedereen zijn verbluffende resultaten geboekt. Het Nibud zegt: iedereen gaat er daarmee op vooruit tot en met twee keer modaal. Daarboven moeten mensen iets inleveren. Ik vind dat niet erg. Het gaat om veel geld, meneer Hoekstra, en daarom noem ik het hier. Het gaat om 171 miljard. Dat zou het kosten. Maar het levert 154 miljard op. Dan kunnen we ook al die toeslagen, die 50 regelingen vergeten. Ik zou graag een heel breed onderzoek willen. Is dit linkse prietpraat of wat dan ook? Nee, bij Nixon, in 1969, was het bijna ingevoerd in Amerika, en Milton Friedman, geen linkse rakker, heeft zich hiervoor sterk gemaakt. Ik zou graag uw reactie horen op een basisinkomen, en ik heb een cadeautje voor u. Dit is een sinterklaascadeautje. Ik ben Sinterklaas niet, en zeker Witte Piet niet, maar dit boekje krijgt u van mij en ik vraag u om één toezegging: dat u het wilt lezen.

Dank u wel.

20-11-2018 - H. ten Hoeve / OSF
Algemene Financiële Beschouwingen 2018

Voorzitter,

De opluchting vanwege het feit dat de Brexit volgend jaar een feit leek te kunnen worden zonder directe grote problemen, is al weer weggeëbt na alle negatieve reacties die over premier May intussen zijn uitgestort. Veilig gesteld is het nog lang niet en bovendien betreft de overeenkomst die er misschien wel nooit komt ook alleen nog maar een voorlopige regeling die niet gedurende heel veel jaren is vol te houden. Wat er daarna zou kunnen komen, daar is ook nog geen zicht op.

Zo zijn er omstandigheden die onze welvaart kunnen bedreigen, niet alleen de Brexit, maar ook de gespannen relatie van de VS met de rest van de wereld, de oorlogen en spanningen op andere continenten en zelfs ook de situatie binnen de Europese Unie en de eurozone. Italië. Toch neemt dat alles niet weg dat op dit moment de vooruitzichten redelijk stralend genoemd kunnen worden. Tenminste, op het eerste gezicht.

De werkelijkheid achter die florissante economische ontwikkeling lijkt me ingewikkelder, ik noemde dat drie weken geleden in mijn algemene beschouwingen. Er is gebrek aan arbeidskrachten. Eind september waren er 262.000 vacatures, waartegenover per vacature 1,31 werkloze stond. Dat is niet veel. En in veel sectoren is dus ook te merken dat er bijna geen mensen te krijgen zijn. De bouw en het vervoer kampen daarmee, de sectoren die uit publieke middelen betaald moeten worden hebben ook te weinig mensen, de IND, de politie, de zorg, het onderwijs. Daar speelt natuurlijk de bekostiging een rol, maar ook de schaarste op de arbeidsmarkt. Die schaarste lijkt er, positief, eindelijk toe te leiden dat de lonen wat makkelijker beginnen te stijgen en er weer wat meer vaste banen worden uitgegeven, maar om dat laatste echt door te laten zetten zal ook duidelijk overheidsoptreden nodig zijn. Regelend, zoals nu een begin wordt gemaakt door de minister van SZW, en eindelijk ook voor wat betreft de positie van ZZP’ers. Maar daarnaast lijken toch ook nog verder gaande fiscale en andere maatregelen nodig om de verschillen in behandeling tussen lonen en winsten verder te beperken en zo mogelijk de loonquote eindelijk weer omhoog te brengen. Wel maakt de verschuiving van loon- en inkomstenbelasting naar btw de netto-lonen hoger en komen er meer lasten op flexwerk, waarmee dus vaste contracten gestimuleerd worden en ook meer arbeidsaanbod wordt uitgelokt. Dat is dus alvast een stap, terwijl de btw verhoging toch niet meer dan evenredig op de lage inkomens lijkt te drukken. Dat laatste komt natuurlijk omdat niet alleen eerste levensbehoeften maar intussen héél veel goederen en diensten onder het lage tarief zijn gebracht. Ideaal blijft natuurlijk, zo simpel mogelijk, één btw tarief. In Denemarken kan dat. Ziet de regering mogelijkheden om verder in die richting te gaan zonder de lagere inkomens daarmee te treffen? Een laag tarief echt alleen voor eerste levensbehoeften zou al een heel eind de goede kant op gaan. Onder de huidige omstandigheden hoeft daar zelfs de vraag naar de door lage btw gestimuleerde arbeid niet echt onder te lijden.

De schaarste aan arbeid is niet onze enige kwaal. Er zijn te weinig woningen, en mede door de schaarste aan arbeid, worden er ook te weinig bijgebouwd. De prijzen van de woningen gaan,behalve in de krimpgebieden, te hard omhoog , met direct nadeel voor degenen die een woning zoeken, maar ook met alle risico’s voor de toekomst. De regering verlaagt onder voorwaarden de verhuurdersheffing enigszins, maar zou het om de corporaties echt de mogelijkheid te geven voor nieuwbouw van sociale woningen, en voor de verduurzaming van bestaande woningen en voor het nemen van maatregelen om de sociale stabiliteit in de wijken te bevorderen, niet nuttig zijn de verhuurdersheffing voor corporaties af te bouwen? Ik leg de vraag maar bij de minister neer!

Nog meer problemen! Zowel het wegennet als het spoorwegnet is overbelast. Tot in lengte van jaren zullen we moeten leven met eerder langer dan korter wordende files. Het is in dit land druk, druk, druk, zowel op het werk door onderbezetting, als op de wegen door overbezetting. En overbezetting is er ook op het platteland, overbezetting met koeien, varkens en kippen. Ten koste van onze leefomgeving, wat nog maar weer eens is aangetoond door de duidelijk nog heel grote omvang van de mestfraude en de geringe resultaten van de jacht op de fraudeurs.

Is dit wat wij willen? En willen we nog verder in diezelfde richting? Streven we daarom naar een nog aantrekkelijker vestigingsklimaat? Vinden wij het daarom noodzakelijk om de vennootschapsbelasting niet alleen in de opstap, die voor het mkb belangrijk is, maar ook in het hoofdtarief fors te verlagen? Heeft de minister niet met mij het gevoel dat wij daarmee weer een zet doen in de race to the bottom, waar wij met elkaar, in en buiten Europa mee bezig zijn? Kunnen wij ons, gelet op onze al bestaande problemen, niet eens permitteren deze keer niet mee te doen aan die race? En zou het niet nuttig zijn toch naar zoveel mogelijk Europese harmonisatie op belastinggebied te streven om zo’n race, in ieder geval binnen Europa, te beperken? Ik weet het, de belastingsoevereiniteit. Maar gezond verstand wijst hier toch een andere kant op?

Het geld dat de regering wil uitgeven aan verlaging van de winstbelasting om daarmee nog meer drukte en schaarste naar ons land te halen, zou ook gebruikt kunnen worden om het structurele begrotingssaldo te verbeteren en de staatsschuld te verminderen. Of om de publieke sectoren met te hoge werkdruk in ieder geval financieel verder tegemoet te komen. Of om bijvoorbeeld een soepeler houding aan te nemen in de discussies over het Meerjaren Financieel Kader voor de Europese Unie. Dat de Unie mogelijk op sommige punten minder kan doen, maar zeker op veel punten meer moet doen weten wij allemaal natuurlijk wel. De te nemen klimaatmaatregelen worden trouwens ook niet makkelijker als wij meer drukte, meer bedrijvigheid, meer mensen naar Nederland halen.

Voorzitter, economische groei wordt gedefinieerd op een manier die zeker niet garandeert dat groei ons een beter leven kan geven. Maar maatregelen om tot verduurzaming, dus verbetering, te komen zouden best eens ook tot groei van het bbp, tot economische groei, kunnen leiden. Alhoewel niet overal, negatieve groei zal ook wel noodzakelijk zijn. Ik denk maar aan de landbouw. Denkt de minister dat de verlaging van de winstbelasting zal leiden tot zinvolle economische groei, of toch alleen tot meer drukte en schaarste?

Voorzitter, die verduurzamingsmaatregelen, het klimaatakkoord, komt natuurlijk later aan de orde. Maar voorzetten daarvoor komen intussen al van diverse kanten. Het OM pleit voor verkleining van de veestapel – al weer de landbouw. De Nederlandse Bank pleit voor een CO2 heffing van € 500 per ton. De RAI Vereniging pleit voor rekeningrijden. Het afbouwen van de winning van Gronings gas noodzaakt tot snelle omschakeling op grote schaal. En niets gaat vanzelf, voor betrokkenen kosten maatregelen bijna altijd geld en van vrijwilligheid is dus maar zelden direct resultaat te verwachten. De overheid zal moeten sturen, met duidelijke en dwingende maatregelen. Ook al om de kosten eerlijk verdeeld te krijgen. En aan de andere kant zal ze veel ruimte moeten geven aan plaatselijke en regionale initiatieven. Want er lijkt in de maatschappij wel scepsis te zijn als het gaat om de kosten en de verdeling van de kosten en ook wel over de noodzaak van maatregelen, maar er is ook heel veel overtuiging dat we het niet redden als we niet bereid zijn door te pakken en er is ook enthousiasme om daarbij zelf aan de slag te gaan. Wil de minister van financiën zijn deel bijdragen om groei te stimuleren, niet naar meer en groter maar naar beter? En hoe vindt hij dat dat dan moet?

12-12-2017 - H. ten Hoeve / OSF
Algemene Financiële Beschouwingen 2017

Voorzitter,

Er is veel aan de hand. Een nieuwe regering met plannen die voor een groot deel nog geconcretiseerd moeten worden, maar ook voor een deel al uitgewerkt zijn en ter discussie staan. En een Europese Commissie die ook grote plannen heeft en haar bedoelingen met de Unie en de eurozone ook juist nu ter discussie stelt. Het allerbelangrijkste uitgangspunt, of het nu over belastingheffing of over institutionele arrangementen gaat, blijft, in vervolg op vorig jaar, wat mij betreft: houd het zo eenvoudig mogelijk, zo overzichtelijk mogelijk, zo transparant mogelijk.

Er is de laatste weken ook al het nodige afgewerkt. Over het Europees loket voor de btw heffing op e-commerce is Europese overeenstemming, en, voor ons misschien nog wel belangrijker, er is een lijst vastgesteld van 17 landen die op belastinggebied “non-coöperatief” zijn, plus nog 47 landen die beloofd hebben om wat aan hun belastingwetgeving te doen. Bij die laatsten overigens ook Curaçao en Aruba. Bij dat laatste direct twee vragen. Waarom stelt eurocommissaris Moscovici zo uitdrukkelijk dat dit een lijst van de lidstaten is en niet van de Commissie? Wat bedoelt hij daarmee? En de tweede vraag ivm de plannen voor afschaffing dividendbelasting: is deze lijst geschikt om straks gebruikt te worden om bij betalingen naar deze nu geklassificeerde jurisdicties de dividendbelasting te blijven heffen en ook overgemaakte renten en royalties te belasten?

Ik blijf nog even bij de EU, voorzitter. Commissievoorzitter Juncker heeft gelijk als hij benadrukt dat de euro de geldeenheid van de Europese Unie is en dat alle lidstaten behalve Denemarken, en nu nog het Verenigd Koninkrijk, gehouden zijn naar invoering van de euro te streven. En, Juncker heeft een punt als hij de landen daarbij wil helpen en stimuleren om daarvoor in positie te komen. Wat vindt de minister daarvan? Het kan iets kosten. Juncker heeft wat mij betreft ook gelijk als hij om dezelfde reden een aparte eurogroep-begroting en eurogroep-parlement afwijst. Zo’n extra circus komt de inzichtelijkheid niet ten goede. Maar hij heeft wat mij betreft ook gelijk als hij pleit voor een vaste voorzitter van de eurogroep, die deel uitmaakt van de commissie. Dat komt wel de duidelijkheid ten goede want het bedt de tot nu toe toch op een zijspoor opererende eurozone uitdrukkelijk in in de Unie-structuur en maakt ze daarmee ook voor het Europees Parlement toegankelijker. Dus democratischer. Is de minister het daarmee eens?

Terugkomend op de landen die nu als belastingparadijzen zijn aangewezen, moeten we ons er toch maar even rekenschap van geven dat er toch ook Europese landen worden beschuldigd van te vrijmoedige regelingen of deals. Het is een goed ding als Nederland, na altijd al geroepen te hebben dat wij beslist geen belastingparadijs zijn nu eens echt maatregelen gaat nemen om brievenbusfirma’s het leven hier wat moeilijker te maken. Dat kan landen die er meer recht op hebben mogelijk extra belasting opleveren en het kan ondernemingen tot een grotere bijdrage aan het nut van het algemeen dwingen. Maar om dat laatste te bereiken blijft druk op alle belastingparadijzen, of ze zich zo willen laten noemen of niet, natuurlijk o zo belangrijk! Trouwens, of Nederland met deze maatregelen zijn slechte naam echt kwijtraakt is nog maar de vraag. Wanneer is nu duidelijk dat Nederland niet via allerlei regelingen toch oneerlijke concurrentie pleegt? Waarschijnlijk pas echt wanneer wij akkoord gaan met de Europese gemeenschappelijke grondslag voor de winstbelastingen. Dus met de CCTB. Daar moet juist vanuit Nederland werk van gemaakt worden. Probeer bij te dragen aan een zo eerlijk mogelijke grondslag, maar erken het geweldige voordeel van zo’n gemeenschappelijke grondslag voor de transparantie van de belastingheffing. Aan de eigen soevereiniteit doet dat niet af zolang wij zelf een tarief mogen vaststellen.

Wat die tarieven betreft is het overigens te hopen dat we ook met zijn allen de druk weten te weerstaan om mee te doen aan de race naar de bodem. De plannen voor verlaging van de tarieven vennootschapsbelasting bewijzen dat wij daar nog volop in zitten. De Nederlandse concurrentiepositie lijkt mij niet zodanig dat wij wel genoodzaakt zijn om zulke maatregelen te nemen. Wij zijn geen Letland of Litouwen. Het lijkt mij dus geen goed plan. Waarom zou de minister dit willen verdedigen? Systematisch vind ik dit erger dan de plannen voor afschaffing van d dividendbelasting, hoewel de achtergrond daarvan natuurlijk vergelijkbaar is.

Overigens, voorzitter, door de Europese fractie van de Groenen en de EFA (dat zijn eigenlijk mijn vertegenwoordigers in het Europees Parlement) is gesuggereerd dat in de Brexit-onderhandelingen het Verenigd Koninkrijk wellicht gedwongen kan worden af te zien van rigoureuze verlaging van de winstbelasting. Dat zou het ons natuurlijk makkelijker maken dat ook te doen. Wat vindt de minister daarvan?

Wat wel een goed plan is, is de vereenvoudiging van de tariefstructuur van de inkomstenbelasting, in de richting van een flatrate met toptarief. Wat mij daarbij dan weer wat stoort is dat de algemene heffingskorting beperkt wordt en andere kortingen verhoogd. Juist de algemene heffingskorting zou er voor kunnen, moeten, zorgen dat een basisbedrag dat nodig is voor levensonderhoud vrij blijft van belastingheffing. Daarvoor blijft overigens ook nodig dat die heffing overdraagbaar blijft tussen fiscale partners. Ik ben het bij voorbaat met collega Schalk eens als hij klaagt over het feit dat het gat tussen eenverdienergezinnen en tweeverdienergezinnen nog niet een begin van demping krijgt.

Die vereenvoudiging van de tariefstructuur en tegelijk verlaging van de inkomstenbelasting wordt gerealiseerd door daar tegenover het lage tarief van de btw te verhogen van 6 naar 9 procent. Wij krijgen daarover vandaag ook een motie te behandelen. Door de verruimingen van de bestedingsmogelijkheden door de andere maatregelen lijkt mij daar op zich niet een groot probleem uit te kunnen ontstaan en het is een stap(je) in de richting van één btw-tarief.. Alleen voor de ondernemingen in de grensstreek betekent het natuurlijk wel een heel duidelijke verslechtering van de concurrentiepositie. En die concurrentiepositie was toch al niet florissant. Daar wordt een al lang bestaand probleem toch echt verergerd. Hoe ziet de minister dat?

Voorzitter, nog twee min of meer losstaande opmerkingen. De FNV vraagt heel uitdrukkelijk om de AOW leeftijd niet verder te laten stijgen dan tot 67 jaar. De FNV is zeker niet de enige die daar om vraagt, en ik moet zeggen dat ik het met deze vraag uitdrukkelijk eens ben. Verder doorstijgen van de AOW leeftijd gaat voor veel mensen, in de zogenoemde zware beroepen, maar ook bijvoorbeeld in het onderwijs, problemen opleveren. Het is beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

En tenslotte: bij de overige maatregelen vond ik de vrijstelling van vastgoedbelasting voor sociaal-culturele, charitatieve en culturele instellingen op de BES eilanden. Dat lijkt mij een buitengewoon goede maatregel. Er moet daar meer gebeuren, maar dit helpt in ieder geval.

Voorzitter, ik zie graag de beantwoording van minister en staatssecretaris tegemoet.

22-11-2016
H. ten Hoeve / OSF
Algemene Financiële Beschouwingen 2016

Voorzitter,

Het kabinet is in een moeilijke periode begonnen, en heeft moeilijke beslissingen moeten nemen, maar eindigt in majeur. De economie groeit, zelfs als beste in de Eurozone, de werkloosheid daalt, zelfs 45 plussers en langdurig werklozen krijgen ietsjes makkelijker een baan. De overheidsfinanciën voldoen nog niet helemaal aan de Europese normen en ook nog niet aan onze eigen doelstelling van een positief begrotingssaldo, maar we zijn wel flink op weg. Dit succes heeft natuurlijk vele oorzaken, maar er moet gezegd worden dat het kabinet ook zeker een duidelijk, op dit resultaat gericht beleid heeft gevoerd. Toch, ik heb vorig jaar in de financiële beschouwingen een aantal kritiekpunten geuit en ik zou ze deze keer allemaal kunnen herhalen.

Heeft de lastenverlichting van 5 miljard van vorig jaar, die vrijwel helemaal naar de werkenden is gegaan, inderdaad gezorgd voor de verbetering in de werkgelegenheid? Of was hetzelfde resultaat bereikt als hetzelfde bedrag evenredig ten goede was gekomen aan werkenden, uitkeringstrekkers, en eenverdienergezinnen? Of zelfs wanneer de schuld verder was afgebouwd? Dat is moeilijk vast te stellen. Dit jaar is er minder uit te delen, maar dat kleinere bedrag wordt wel eerlijker verdeeld over enerzijds een miljard voor noodzakelijke uitgavenstijgingen in de sectoren veiligheid en justitie en zorg waar eerder echt te veel is bezuinigd, en anderzijds koopkrachtinjecties van 1,1 miljard voor een paar anders te veel achter blijvende groepen. Maar daarmee zijn de problemen nog niet opgelost.

  • Het bereiken van een sluitende begroting is naar de volgende kabinetsperiode geschoven. Als wij vorig jaar verstandiger waren geweest dan had dat niet gehoeven. En dit blijft belangrijk, ook al propageert commissaris Moscovici nu ineens voor ons een ruimhartig uitgavenbeleid in plaats van de doelen van het Stabiliteits- en Groeipact.
  • Onze verplichtingen op het gebied van defensie, 2% van het bbp, komen wij nog lang niet na en wij kúnnen dat ook niet in één sprong realiseren. Is er al zicht op de manier waarop en het tempo waarin wij die 2% zullen gaan realiseren? En dan liefst in NAVO maar zeker ook in gecoördineerd EU verband!
  • De koopkracht stimulering, voor ouderen, uitkeringsgerechtigden en huishoudens die door chronische ziekte in een éénverdienerssituatie verkeren, corrigeren natuurlijk nog niet de aanzienlijke voorsprong die in de loop van de jaren is opgebouwd in de fiscale regelgeving, van werkenden t.o.v. niet-werkenden en van tweeverdienersituaties t.o.v. eenverdienersituaties. Die voorsprong wordt niet kleiner maar loopt zelfs nog verder uit.

Daarmee zijn we dan bij het centrale probleem dat ook vorig jaar in de discussie een hoofdrol speelde. Dit kabinet zal er niet veel meer aan kunnen doen, maar het moet wel duidelijk zijn dat wat mijn partij betreft de belastingheffing terug moet naar simpeler en met meer nadruk op draagkracht en minder op gebruik ten behoeve van ideologisch gekleurde beleidsdoelstellingen, en daarnaast ook, wat de vennootschapsbelasting betreft, naar een meer gelijk Europees en liefst mondiaal speelveld en minder ruimte voor concurrentie tussen staten die ten koste gaat van de totale belastingcapaciteit.

  • Simpeler, want eenvoud en begrijpelijkheid werkt meestal per saldo eerlijker dan ingewikkelde regelingen die bedoeld zijn om eerlijk te wezen.
  • Met nadruk op draagkracht in de belasting van de inkomens. Dat de toeslagen gebaseerd zijn op huishoudinkomens in plaats van op individuele inkomens bewijst wel dat voor draagkrachtbepaling eerder naar huishoudens dan naar individuen gekeken moet worden. Wij hebben in de inkomstenbelasting voor een ander systeem gekozen en dat draaien we niet zo maar terug. Maar met collega Schalke en anderen dring ik er op aan om in het huidige systeem in ieder geval tegemoetkoming aan de éénverdienerhuishoudens zichtbaarder te maken. Dat kan door een aanzienlijke en overdraagbare algemene heffingskorting in stand te houden en uit te breiden, meer dan wat nu is voorgenomen. - En dan wat de vennootschapsbelasting betreft. Ook al zien de Belastingadviseurs en VNO-NCW grote problemen wat betreft de Nederlandse concurrentiepositie in het aantrekken van buitenlandse bedrijven wanneer de Europese voorstellen met betrekking tot de Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) aangenomen zouden worden, transparantie, ook in het heffen van belasting over winst is maatschappelijk van belang. De schimmigheid waarmee de belastingdruk van grote ondernemingen berekend wordt kan niet tot tevredenheid leiden. Country by country reporting maar ook een common tax base voor Europa vergroot in hoge mate de transparantie. En geeft, waarschijnlijk meer dan met nationale regelingen, de mogelijkheid om het aftrekken van kosten van vreemd vermogen eindelijk uniform in Europa te beperken. Te veel schulden kun je niet van het ene moment op het andere afbouwen, maar fiscaal faciliteren van schulden heeft zijn tijd gehad. Over het consolideren en dan verdelen van winsten over de landen waarin een bedrijf werkt is mogelijk meer te zeggen, maar een winstverdeling via de in OESO verband gepropageerde methode van verrekenprijzen lijkt mij ook niet een altijd even helder uitgangspunt. Misschien wil de minister (of staatssecretaris) nog wat reflecteren op de keuzes die in verband met dit CCCTB in Europees verband gemaakt moeten worden.
Over belastingen tenslotte nog twee opmerkingen. Belastingen moeten dus, anders nu, simpel en naar draagkracht en niet ingewikkeld en om er politieke doelen mee te bereiken. Maar waar de markt niet in staat is aanwijsbare externe effecten te verrekenen in de prijzen, zijn heffingen om dat te compenseren, fiscaal of anderszins, maatschappelijk natuurlijk van belang. En het maatschappelijke belang is ook de rechtvaardiging voor onze heffing op extreme gouden handdrukken die exorbitante afscheidscadeaus voor werkgevers onaantrekkelijk moet maken. De bewindslieden kunnen misschien aangeven in hoeverre deze regeling succesvol is en ook of zij de gedachte zouden kunnen steunen dat de beloningstructuur in ons land aanleiding zou kunnen geven om de regeling uit te breiden naar andere beloningen.

Nog een punt, voorzitter, niet het makkelijkste en eigenlijk buiten de portefeuilles van de minister en de staatssecretaris, maar wel van groot belang in ons sociaal en economisch systeem. Daarom toch kort daarover. De regering zoekt naar moderne vormen van individuele pensioenopbouw met behoud van solidariteit. Maar de voorliggende vraag is of het huidige systeem met de huidige pensioenfondsen zich heeft overleefd of eigenlijk nog best is opgewassen tegen zijn taak. Ik denk dat dit laatste toch eigenlijk het geval is.

Het gebruik van de risicovrije rente voor de berekening van verplichtingen lijkt noodzakelijk omdat de fondsen contractueel aan vaste en te indexeren uitkeringen gebonden zijn. Maar dat is natuurlijk de realiteit niet meer wanneer die uitkeringen feitelijk afhankelijk zijn van de financiële positie van de fondsen zodat dat al geruime tijd leidt tot niet meer indexeren en hier en daar en mogelijk binnenkort nog meer tot het verlagen van pensioenuitkeringen. Wanneer net als bij de premiebepaling gerekend mag worden met prudent bepaalde verwachte rendementen dan is er voor de meeste fondsen geen probleem meer, hoe voorzichtig het verwachte rendement ook benaderd wordt en dus, inderdaad, ook incalculerend dat een deel van het vermogen in waarde zal dalen wanneer de langetermijnrente weer gaat stijgen. Formalisering van wat iedereen weet, dat het pensioenfonds geen garanties kan bieden, en dan niet hoeven rekenen met het onrealistisch strakke rentecorset, betekent dat er niet gekort hoeft te worden, dat er zelfs weer geïndexeerd kan worden zonder aan de toekomst te kort te doen. Ik ben dus zover dat ik hoor tot die “partijen die pleiten voor meer vergaande maatregelen dan het eenmalig verlengen van de hersteltermijn”, om de juist ontvangen brief van de staatssecretaris van sociale zaken te citeren. De regering kiest daar duidelijk nog niet voor, maar mij lijkt het tijd te worden voor een realistische blik.

Voorzitter, er zijn op het gebied van financiën en economie nog genoeg problemen die ik hier niet genoemd heb. Het allerbelangrijkste is toch de doorgaande tweedeling op de arbeidsmarkt. Ik denk, ook al blijkt dat nog niet, dat de Wet Werk en Zekerheid en zelfs ook de Wet DBA een bijdrage kunnen leveren aan stabiliteit op de arbeidsmarkt. Over de toekomst van de Wet DBA hoor ik graag nog wat van de staatssecretaris. Maar om deze wetten goed te laten functioneren is er daarnaast natuurlijk nog veel meer nodig, op fiscaal gebied, op arbeidsrechtelijk gebied, op sociale zekerheidsgebied. Dit kabinet zal daar niet veel meer aan doen, maar ook hier zou ik benieuwd zijn naar de gedachten van minister of staatssecretaris.

Ik verwacht graag de beantwoording van de bewindslieden.

17-11-2015
H. ten Hoeve / OSF
Bijdrage algemene financiële beschouwingen 2015

Allereerst zaken waar onze bezuinigingen blijkbaar zijn doorgeschoten en waar nu of binnenkort geld naar toe zal moeten. Daar zijn ook enkele bestedingen bij waar niet alleen meer geld naar toe moet maar waar ook meer zekerheid op iets langere termijn verschaft moeten worden.
De situatie van de gemeenten, waar veel taken zijn neergelegd, waar dus ook veel geld naar toe gaat, en waar oplossingen voor de te grote bezuinigingen gevonden moeten worden, maar waar ook geklaagd wordt over de onvoorspelbaarheid van het rijk, soms door het systeem van samen trap op en trap af, soms door veranderingen in de modellen die voor het gemeentefonds worden gebruikt. Ook daar is, blijkens het protest van 234 gemeenten vorige week, behoefte aan meer zekerheid op een wat langere termijn. En dus ook aan meer geld.
Ziet de minister mogelijkheden om voor bepaalde uitgavenposten voor langere perioden dan voor één begrotingsjaar de middelen vast te leggen, te garanderen?

Voor wat betreft de gemeenten, en ook de provincies trouwens, zou natuurlijk de situatie al heel anders worden wanneer het belastinggebied van deze overheden vergroot zou worden. Heeft de minister die al heel lang gekoesterde en door bijna iedereen gedragen wens nog in de planning?

17-11-2015 - H. ten Hoeve / OSF
Bijdrage algemene financiële beschouwingen 2015

Het belastingsysteem wordt traditioneel ingeschakeld om “de sterkste schouders de zwaarste lasten” te laten dragen, dus ook in het kader van inkomensverdeling, maar wij gebruiken het vooral voor allerlei soorten van politiek gemotiveerde stimulering en ontmoediging. Zodat het een warboel van regelingen, uitzonderingen, kortingen en toelagen is geworden die per saldo in ieder geval ouderen en éénkostwinnergezinnen benadeelt en buitenlandse bedrijven, die elders winst maken, maar liever hier belasting betalen, bevoordeelt.

Is het dan wel verstandig deze 5 miljard nu uit te geven in een privilege voor het werkende deel van de natie in plaats van eerst te kijken naar een aantal dringende sociale behoeften of door eerst verder te werken aan een sluitende begroting? Zoals ook Duitsland doet!
Dan hebben wij straks nog mogelijkheden wanneer al die andere claims ons om de oren gaan vliegen of wanneer het tij weer tegen zit. De minister heeft daar zelf behartenswaardige dingen over gezegd in een toespraak op de Tatra Summit in Bratislava.

Over het belang van onze sociale systemen: People feel that the austerity and reform agenda’s entail a loss of social rights. This is the key concern.

En over het nut van een sluitende begroting: It is .. of utmost importance that our public budgets contain a buffer capacity. This requires using the good times to deleverage, to bring down our public deficits when we can. And in the event of a shock - this buffer will allow us to use sovereign debt as an extra insurance against economic setbacks.

17-11-2015 - H. ten Hoeve / OSF
Bijdrage algemene financiële beschouwingen 2015

En voor de overheidsfinanciën willen we een begrotingsoverschot, groot genoeg om in slechte tijden, die vast weer een keer komen, te kunnen interen, en een kleinere staatsschuld dan we nu hebben, in ieder geval onder de 60% bbp, zoals met de EU is afgesproken.

Is het dan wel verstandig deze 5 miljard nu uit te geven in een privilege voor het werkende deel van de natie in plaats van eerst te kijken naar een aantal dringende sociale behoeften of door eerst verder te werken aan een sluitende begroting? Zoals ook Duitsland doet!
Dan hebben wij straks nog mogelijkheden wanneer al die andere claims ons om de oren gaan vliegen of wanneer het tij weer tegen zit. De minister heeft daar zelf behartenswaardige dingen over gezegd in een toespraak op de Tatra Summit in Bratislava.

Over het belang van onze sociale systemen: People feel that the austerity and reform agenda’s entail a loss of social rights. This is the key concern.

En over het nut van een sluitende begroting: It is .. of utmost importance that our public budgets contain a buffer capacity. This requires using the good times to deleverage, to bring down our public deficits when we can. And in the event of a shock - this buffer will allow us to use sovereign debt as an extra insurance against economic setbacks.