Oproep aan kabinet, voor de lente!

OSF Senator wil snel Covid-19 herstelplan

OSF Senator Ton Raven heeft het kabinet vandaag opgeroepen om te komen met een bevrijdings- en herstelplan om binnen twee maanden in heel Nederland het normale dagelijkse leven weer op te kunnen starten.

Tijdens de behandeling van de verlenging van de tijdelijke wet maatregelen Covid-19 maatregelen eerder vandaag, deed de OSF Senator zijn oproep in de Eerste Kamer. Afgelopen vrijdag in het debat over de Avondklok had Senator Raven al geconstateerd dat ons land in oorlog is met een onzichtbaar guerrillaleger en dat de regering niet de noodzakelijke stappen zet om de vijand te verslaan.

Maar hij constateerde ook dat crisistijden zich kenmerken doordat mensen sneller dan normaal anticiperen op veranderende situaties. Ook de Eerste Kamer moet hierin meebewegen en versnellen is zijn stelling. Of anders gezegd, de bekende degelijke adviezen over 's lands wetgeving en uitvoering in turbostand brengen en projecteren op snel wijzigende maatschappelijke omstandigheden. Het logge karakter mag in deze tijden een tandje minder.

Afkalven De OSF Senator constateert dat het draagvlak voor de Covid-maatregelen zienderogen afkalft. Burgers, bedrijven en instellingen willen perspectief zien. De ongelijke behandeling tussen diverse sectoren en zelfs binnen sectoren wordt als steeds problematischer ervaren. De roep om gelijke behandeling wordt steeds pregnanter.

“De voorgestelde verlenging van de wet biedt onvoldoende perspectief. Daarom moet de Eerste Kamer vandaag bij de Regering aandringen op een snelle koerswijziging. Het devies daarbij: doen wat moet, versneld afschalen waar kan.”

“Ik heb mijn betoog vrijdag over de Avondklok afgesloten met de constatering dat er hoop gloort in de vorm van de nieuwe vaccinatiewapens die de vijand de komende maanden definitief kunnen verslaan. Mijn fractie roept dan ook op om zo snel mogelijk een integraal herstelplan op te stellen, zeg maar een Marshall plan, zodat mensen weer in alle vrijheid kunnen leven en risicogroepen die nog niet definitief beschermd zijn zo veel mogelijk normaal kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven”, aldus de Senator.

Ton Raven vervolgt; “Kan de Regering zo snel mogelijk een Marshalplan opstellen om Nederland binnen 2 maanden terug te brengen naar een normale samenleving waarbij mensen weer gewoon bij mekaar kunnen zijn zonder afstand te houden en zonder dat vermaledijde mondkapje? Dan mensen elkaar weer de hand schudden, knuffelen, een kus geven, een hand om de schouder kunnen leggen. Dat echte normale menselijke contact.”

“Engeland presenteerde gisteren een nieuwe roadmap, Griekenland wil vakanties voor gevaccineerden mogelijk maken en op onze universiteiten zijn er proeftuinen met sneltesten voor thuis. Ook zijn er alternatieven in ontwikkeling om de weg naar normaal te vinden via scheiding van kwetsbaren en niet-kwetsbaren. Deze plannen worden voorshands door het OMT onvoldoende geacht. Probleem daarbij zijn de asymptomatische gevallen.”

“Ook de opgedane ervaring in de sportwereld bieden wellicht mogelijkheden voor versoepelende maatregelen. De basis van de aanpak in de sportwereld wordt gevormd door bubbels en vooral veel testen. Wellicht is een combinatie van beide genoemde systemen wel een oplossing.”

Senator Raven sluit af; “Het beste zou een sneltest zijn die binnen 5 tot 10 minuten uitsluitsel geeft. De mensen weten dan meteen waar ze aan toe zijn. Bij een negatieve tekst kan men direct deelnemen aan het maatschappelijke leven. Het zou daarbij mooi zijn als de sneltesten gratis te verkrijgen zijn. Hoewel de sneltest nog geen 100% zekerheid biedt, geeft ze wel een maatschappelijk aanvaardbaar risico en zouden de gesloten winkels, horeca etc direct weer open kunnen.”