- PERSBERICHT -

Nieuwe senator Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF)

In 2019 heb ik deelgenomen aan de verkiezing voor het lidmaatschap voor de Eerste Kamer van de Staten Generaal op de kieslijst van de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF).

De OSF is een platform van provinciale partijen in Nederland en heeft sinds 1999 een zetel in de Eerste Kamer. Deze zetel wordt sinds 2019 ingevuld door Gerben Gerbrandy.
Hij kondigde in december aan te stoppen met zijn werkzaamheden. Als nummer 2 op de verkiezingslijst ben ik zijn eerst aangewezen opvolger.

Het lidmaatschap van de Eerste Kamer betreft een parttime functie, voornamelijk wekelijks geconcentreerd op dinsdagmiddag en -avond. Dit conflicteert met mijn huidige werkzaamheden als wethouder aangezien het College in de gemeente Sittard-Geleen op dinsdag vergadert.

Na uitgebreide afweging van de alternatieven, het consulteren van collega’s, coalitiegenoten en overleg binnen de Stadspartij neem ik het volgende besluit:
1. Aanvaarden van het lidmaatschap van de 1e Kamer per 19-1-2021
2. Aftreden als wethouder van Sittard-Geleen.

In de 1e Kamer zal ik mij namens de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) gaan inzetten voor de belangen van gemeenten en provincies in Nederland. Deze worden geconfronteerd met bezuiniging op bezuiniging, waardoor lokale bestuurders vrijwel niet meer in staat zijn basisvoorzieningen zoals bibliotheken, welzijns-, zorg- en sportvoorzieningen in stand te houden.

De OSF zal elk wetsvoorstel met consequenties voor lagere overheden zorgvuldig toetsen en waar nodig aandringen op bijsturing, zodat de positie van gemeenten en provincies zal verbeteren.

De lokale partijen in Nederland bezetten zo’n 33% van alle raadszetels in Nederland. Het platform van de OSF vertegenwoordigt daarmee de grootste lokale politieke stroming in Nederland en zal de stem van de onafhankelijke politieke partijen in de 1e Kamer laten doorklinken.

Ik beschouw dit als een belangrijke nieuwe uitdaging, maar ook als een eer om mij hiervoor in de toekomst te kunnen inzetten.

Sinds de start in februari 2020 heeft het nieuwe College in Sittard-Geleen versnelling kunnen aanbrengen in de afwikkeling van een aantal belangrijke langlopende dossiers zoals de realisatie van een vaste trainingsaccommodatie voor Fortuna Sittard bij het Anker in Born, de privatisering van de exploitatie van het Tom Dumoulin Bike Parc aan wielerclub de Bergklimmers, de structurele verlaging van parkeertarieven in Sittard-Geleen en de vernieuwbouw van Glanerbrook tot centrale zwem- en schaatsvoorziening in de Euregio.

Veel energie is gestoken in stabilisering van de gemeentelijke financiën. Dit leidde tot een hernieuwd sluitende meerjarenbegroting met een voor Sittard-Geleen zeer ambitieus exploitatie- en investeringsprogramma met meerjarige Provinciale goedkeuring. Onderdeel van deze meerjarenbegroting is de zeer noodzakelijke verhoging van het beheer- en onderhoudsniveau van de woon- en leefomgeving.

Ik dank iedereen voor het vertrouwen, de steun en de support die ik als wethouder heb ondervonden.

Met pijn in mijn hart neem ik afscheid van het Collegeteam, dat nog veel gaat bereiken voor Sittard-Geleen. Ook dank ik de leden van Gemeenteraad en de coalitiepartijen voor de prettige samenwerking.

Ik vertrouw er op dat ik in mijn werk als Kamerlid met steun van alle lokale en regionale partijen de stem van de onafhankelijke politiek in Nederland sterk kan laten horen.

Ton Raven

Vertrekkend Wethouder in Sittard-Geleen,
Beoogd lid van de Eerste Kamer voor de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF).