Haren verliest zelfstandigheid

HAREN - Het was beslist geen hamerstuk in de Eerste Kamer: het wetsvoorstel ‘Samenvoeging Groningen, Haren en Ten Boer’. Vooraf stelden de senatoren veel schriftelijke vragen en op twee achtereenvolgende avonden werd er urenlang gedebatteerd. Het resultaat was overigens een kopie van de uitslag in de Tweede Kamer: de fracties van VVD, CDA, D66, CU, GL en PvdA waren er – met de minister - van overtuigd dat het proces zorgvuldig en rechtmatig is verlopen en zij zijn er juist niet van overtuigd dat de gemeente Haren met de genomen maatregelen bestuurskrachtig en financieel gezien toekomstbestendig is.

De fracties van PVV, SP, OSF, 50plus, SGP, PvdD en OSF waren een andere mening toegedaan. Zij hamerden op de verscheidene beloftes, gedaan door het provinciaal bestuur die niet nagekomen zijn, op het ontbreken van draagvlak, de financiële situatie van Haren die beter is dan die van Groningen en op de nadelen van schaalvergroting.

Opvatting minister kopie van provinciale adviezen
Minister Ollongren viel in haar antwoorden consequent terug op de adviezen van de provincie. De situatie in Haren is te fragiel, te onzeker om erop te vertrouwen dat de gemeente de nieuwe tijden met nieuwe eisen aan kan. Herindeling van onderop zou ideaal zijn, maar dat is nu eenmaal niet altijd mogelijk. Groningen en Ten Boer zijn nu aan herindelen toe en daarom is dit het moment om Haren ook toe te voegen. Van valse verwachtingen door de provincie was volgens haar geen sprake.

Merkwaardig is dat de minister een nieuw element toevoegde: Haren zou onvoldoende gewicht in de schaal leggen in samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld in de Veiligheidsregio. Een aspect dat niet in het dossier voorkwam en dat veel vragen opriep.

Afstand inwoners-bestuur
De samenvoeging van een dorp met een stad die tien keer zo groot is, zal de afstand inwoners-bestuur flink vergroten, daar is eigenlijk iedereen van overtuigd. Zo niet minister Ollongren. Zij stelde dat herindeling juist kansen biedt om de lokale democratie te versterken. Met actief kernenbeleid, wijkraden en dorpsraden wordt het allemaal nog beter; ze heeft al een Plan van Aanpak klaar. Senator Van Hattem van de PVV was verbijsterd: ‘U kiest ervoor de nabijheid van een goed functionerend lokaal bestuur in de vorm van een eigen gemeenteraad op te heffen om daarna te gaan streven naar niet wettelijke alternatieven die met vrijwilligers ingevuld worden die nergens echt over kunnen beslissen?’ Ollongren moest toegeven dat de gemeenteraad van de nieuwe, grote gemeente uiteindelijk de beslissingen neemt.

Chambre de réflexion
SGP-senator Schalk benadrukte de rol van de Eerste Kamer: reflexie. Hij vroeg de minister indringend of het aanhoudende massale verzet in Haren en de vele brieven en andere uitingen uit Haren over oneerlijk spel door de provincie, de overtuiging van de inwoners dat Haren het zelfstandig kan en wil, haar niets deed. Of die voortdurende beroering haar niet op de gedachte had gebracht: misschien zit er een kern van waarheid in, misschien is het allemaal niet zo zorgvuldig verlopen. De minister had een wat andere opvatting van reflexie: zij zou uit deze ervaringen lering trekken voor het nieuwe beleidskader dat in de maak is.

Het feit dat een meerderheid van de gemeenteraad en van de inwoners van Haren gelooft in een zelfstandige toekomst bracht senator Köhler (SP) tot deze uitspraak: ‘U zegt eigenlijk: Haren, u voelt het zelf niet, maar u bent chronisch ziek en wij gaan u uit uw lijden verlossen’.

Stemming kopie van Tweede Kamer
Tegen elf uur vond de hoofdelijke stemming plaats. De vier coalitiepartijen – waarvan het CDA helemaal niet aan het debat had deelgenomen – stemden vóór het wetsontwerp, evenals GL en de PvdA. Deze laatste partij heeft geen woord aan dit dossier gewijd, niet met schriftelijke vragen en niet in het debat.

De zeven andere fracties stemden tegen; samen hebben zij echter maar een derde van de zetels.

En zo verloor de gemeente Haren op 11 juli 2018 haar zelfstandigheid.
Stemverhouding: 49 voor en 25 tegen.

Uit het Harener Weekblad dd. 11 juli 2018

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.