Voortgangsbericht Burgercomité Haren

Hieronder enkele kanttekeningen van het burgercomité Haren bij het voorlopig verslag van de Eerste Kamer naar aanleiding van wetsvoorstel 34 805.

Indruk na lezing voorlopig verslag Eerste Kamer
Het voorlopig verslag naar aanleiding van het wetsvoorstel tot samenvoeging van Haren met Groningen en Ten Boer laat volgens het burgercomité zien dat:

  1. de fracties van PvdA en GroenLinks geen enkele vraag hebben gesteld. Dit lijkt erop te wijzen dat zij niet de moeite hebben genomen om zich te verdiepen in de stukken die vanuit Haren zijn aangeleverd. Van de PvdA-fractie is bekend dat zij voor haar oordeel of de herindelingsprocedure zorgvuldig is verlopen, is afgegaan op het positieve oordeel van de PvdA-fractie in Haren over de procedure (dit heeft fractievoorzitter in EK persoonlijk laten weten aan het Burgercomité). Mogelijk is het bij GroenLinks net zo gegaan.

  2. de fracties van VVD, CDA en D66 hebben volstaan met een enkele tamelijk algemene vraag waarbij de minister wordt uitgenodigd om een en ander nader toe te lichten. Positief uitgelegd: zij houden hun kaarten nog voor de borst. Tegelijkertijd tonen zij weinig tot geen twijfel over het nut van herindeling in het algemeen en over het behoud van de identiteit van dorpen ingeval van samenvoeging bij een stad. Bij de VVD valt op dat zij kennelijk nog steeds gelooft dat Tynaarlo een herindeling met Haren heeft afgewezen, terwijl het Haren is geweest dat de verkennende gesprekken heeft beëindigd nadat GS hadden besloten geen gemeente te dwingen tot een herindeling die zij niet wil. Bij het CDA valt het op dat veel waarde wordt gehecht aan het feit dat Haren inmiddels veel succes heeft geboekt bij het herstel van de financiën. Als de binnenkort te publiceren jaarrekening 2017 en voorjaarsnota over het verloop van de begroting 2018 concreet laten zien hoe groot de structurele verbeteringen inmiddels zijn, wordt het voor de minister moeilijker om vol te houden dat het financieel perspectief van Haren zorgelijk is. Bij D66 valt op dat zij zich tot woordvoerder maakt van degenen die menen dat de minister van BZK het herindelingsadvies van de provincie kritiekloos, d.w.z. zonder toetsing aan het geldende Beleidskader, hebben overgenomen. Geeft D66 in de EK hiermee - in tegenstelling tot D66 in de TK - er blijk van niet helemaal ongevoelig te zijn voor de felle kritiek van het Harense D66? Of is dit slechts voor de Bühne?

  3. de fracties van de ChristenUnie en SGP tonen zich nog steeds geïnteresseerd in de optie Tynaarlo.

  4. de fractie van de PVV heeft diverse kritische vragen gesteld om de minister ertoe te bewegen tot een onderbouwd oordeel over diverse aspecten van het optreden van de provincie.

  5. de Onafhankelijke Senaatsfractie heeft, samen met SP, 50Plus en Partij voor de Dieren, een groot aantal kritische en lastige vragen gesteld, waaruit blijkt dat het dossier, incl. de stukken uit Haren, goed is gelezen. De vragen zijn sterk gericht op de rechtmatigheid van het wetsvoorstel. Op diverse punten worden vraagtekens geplaatst bij de juistheid van de door de provincie en/of de regering verstrekte informatie. Ook wordt gevraagd wat de reden is dat gedeputeerde staten zich jegens Haren niet hebben gehouden aan hun eigen besluit dat zij geen gebruik zouden maken van hun wettelijke bevoegdheid om herindelingsvoorstellen te doen, als daarvoor geen draagvlak is bij de betrokken gemeenten. Het waarom van de draai die de provincie eind 2015/begin 2016 heeft gemaakt, is het grote raadsel van deze beoogde herindeling. Voor de beantwoording zal de minister (lees: vooral de provincie) wel enige tijd nodig hebben, als zij zich wil houden aan de feiten. Voor zover zij dit niet doet, loopt de minister het risico dat er een tweede ronde van schriftelijke vragen volgt.

  6. Het geheel overziende logenstraft het voorlopig verslag de verwachting van diverse partijen en bestuurders in Haren, de stad en de provincie dat de EK zich niet erg zou verdiepen in dit wetsvoorstel. Hoe klein misschien ook, er is nog steeds een kans dat de EK tot de conclusie komt dat er teveel is misgegaan om de herindeling van Haren nu door te zetten. Veel zal afhangen van hoe de verschillende fracties de antwoorden van de minister zullen waarderen.

Interessant in dit verband is dat de minister van BZK naar verwachting eind deze week/begin volgende week duidelijkheid zal verschaffen over de rol van de provincie bij de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Tweede Kamerfracties. Dit naar aanleiding van een WOB-verzoek van de fractie van de Partij voor het Noorden in provinciale staten van Groningen. Als zou blijken dat de provincie evident onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven aan de minister, kan dat gevolgen hebben voor de verdere behandeling van het wetsvoorstel door de EK.

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.