Vragen van Senator ten Hoeve aan minister over wetsvoorstel electriciteits- en gaswet

Het lid van de fractie van de OSF heeft kennis genomen van het wetsvoorstel Electriciteits- en gaswet maar heeft daarbij wel een aantal vragen m.b.t. de hiermee af te dwingen splitsing van de laatste Nederlandse geïntegreerde netwerk-, productie- en leveringsbedrijven van electriciteit.

  • Op basis van art. 4.6 van het wv. zullen Eneco en Delta hun bedrijven moeten splitsen. Betekent dit dat de gesplitste onderdelen van beide bedrijven in eerste instantie eigendom blijven van de openbare lichamen die nu eigenaar zijn?

  • De verwachting lijkt te zijn dat de productie- en leveringstakken van de beide bedrijven zelfstandig niet levensvatbaar zullen zijn. Deelt de minister die verwachting?

  • Ziet de minister reële mogelijkheden voor de twee productie- en leveringstakken om een fusiepartner te vinden en zo ja hoe groot acht de minister dan de waarschijnlijkheid dat dit een buitenlandse fusiepartner zal zijn?

  • Is de minister van mening dat de sombere verwachtingen m.b.t. de werkgelegenheid die door de beide bedrijven Eneco en Delta worden uitgesproken voor de situatie dat na splitsing de productie- en leveringstakken een fusie moeten aangaan, reëel zijn?

  • Beide bedrijven zijn actief in vernieuwbare energie. Ziet de minister het als zeer reëel dat deze activiteiten op het huidige peil voortgezet kunnen worden, ook na een eventuele fusie van de productie- en leveringstakken met een groter bedrijf dat dan mogelijk of zelfs waarschijnlijk grote en nog niet afgeschreven investeringen heeft in kolen- of gascentrales?

  • Mocht het productie- en leveringsbedrijf van Delta met een buitenlandse partner (moeten) fuseren, wat zal er dan met de atoomcentrale in Borssele die voor 70% eigendom van Delta is, moeten gebeuren? Ligt hier volgens de minister een taak voor de Nederlandse staat, en zo ja, welke?

  • Bij het bedrijf Delta is een reservering in opbouw die bedoeld is om de kosten te dekken die gemaakt moeten worden wanneer de atoomcentrale stilgelegd zal worden. Is deze reservering veilig gesteld, ook in het geval dat Delta of een deel daarvan, fuseert of failliet gaat? En is de verdere opbouw van deze reserve tot het in de toekomst benodigde bedrag gegarandeerd, ook als Delta of een deel daarvan fuseert of failliet gaat?

  • In hoeverre bestaat er in de huidige situatie een financiële en organisatorische scheiding bij de beide bedrijven tussen enerzijds de netwerkonderdelen en anderzijds de productie- en leveringsonderdelen? Is deze scheiding naar de mening van de minister voldoende om de instandhouding van de netten, die een stabiele bron van inkomsten vormen, onder alle omstandigheden te kunnen garanderen? Waarom wel of niet?

  • Ziet de minister noodzaak, meer dan alleen het voldoen aan de wetstekst, om voor wat betreft Eneco en Delta op korte termijn over te gaan tot de ontvlechting van productie- en leveringsbedrijf en netwerkbedrijf zoals voorgeschreven in de Electriciteitswet en straks in de Wet STROOM? Zo ja, waarom?

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.