Vragen Senator aan minister OCW

  1. Is het juist dat de organisaties die eerder waren erkend als Aangewezen Organisatie voor Monumentenbehoud nu in aanmerking kunnen komen voor de status van Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud?

  2. Is het juist dat voor het verkrijgen van deze nieuwe status 40 aanvragen zijn ingediend waarvan er 12 zijn toegekend, zodat de overige 28 organisaties deze formele erkenning niet hebben gekregen?

  3. Is het juist dat de beoordeling van de aanvragen door de commissie POM uitsluitend heeft plaats gevonden op basis van aangeleverde gegevens, en dus niet met concrete beoordeling van de feitelijke werkzaamheden en resultaten van de betreffende organisaties?

  4. Is het juist dat de beoordeling heeft opgeleverd dat het vooral grote organisaties zijn die de POM status hebben gekregen, terwijl kleinere en regionaal werkende organisaties die vaak al decennia lang ervaring hebben, in het algemeen buiten de boot zijn gevallen?

  5. Bent u met mij eens dat juist de kleinere organisaties vaak een sterke regionale inbedding kennen en daardoor in staat zijn om met inschakeling van veel vrijwilligers zeer kostenefficiënt resultaten te bereiken wat betreft onderhoud maar ook maatschappelijk gebruik van monumenten die hun oorspronkelijke functie verloren hebben (kerken, molens)?

  6. Constateert u met mij dat de afwijzing van de aanvragen voor de POM status bij heel veel organisaties tot grote teleurstelling en ontmoediging heeft geleid en hen bovendien verplicht tot een ingewikkelder aanvraagprocedure voor BRIM subsidies?

  7. Bent u met mij van mening dat het onthouden van de POM status aan in hun gebied gerenommeerde en breed gesteunde instellingen niet alleen kan leiden tot een achterstelling wat betreft de toekenning van subsidies in het kader van de BRIM regeling, maar ook het werven van financiële middelen bij culturele fondsen en particulieren kan bemoeilijken doordat niet op een rijkserkenning gewezen kan worden?

  8. Is het juist dat beoordeling van aanvragen binnen de Raad van Cultuur plaats vindt en dat de Raad heeft voorgesteld de gerezen problemen op te lossen door gebruik te maken van een voorlopige erkenning onder voorwaarden, waarbij de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed d.m.v. audits een controlerende en stimulerende functie kan hebben? (Voorstel in schrijven d.d. 6-1-2015 met kenmerk POM2014.06982/3).

  9. Bent u met mij van mening dat de door de Raad voor Cultuur voorgestelde werkwijze de bestaande onvrede zou kunnen opheffen en ook er in zou kunnen voorzien dat naast aan te leveren papierwerk ook de feitelijke prestaties van organisaties een rol kunnen spelen in het verlenen van erkenning in de vorm van de POM status?

  10. Bent u met mij van mening dat er hoe dan ook een oplossing voor de gerezen problemen gevonden moet worden? Bent u bereid daarvoor de voorstellen van de Raad voor Cultuur te volgen? Zo nee, waarom niet?

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.