Voortgang ontwikkeling van de toekomstvisie van de FNP op de toekomst van Fryslân

Op 9 september organiseerde de FNP-jongerein een discussieavond in het debatcentrum “De Bres” in Leeuwarden. De afgelopen tijd is de positie van de provincie Fryslân flink ter discussie gesteld. Zo wil Den Haag de provincie Friesland het liefst opheffen en onderbrengen in het landsdeel Noord-Nederland. Meer dan 80 procent van de Friezen is, zo blijkt uit onderzoek, hier fel op tegen en ondertussen lijkt het plan op de lange baan geschoven te zijn. Maar wat willen wij dan wel als Friezen, wat is onze visie op de toekomst van Fryslân? Daarom organiseerde de FNP-j, de jongerenafdeling van de FNP, een avond rond deze vraag. Sprekers waren David Linden van de Young Scots of Independence en Ultsje Hosper, kersverse voorzitter van de Fryske Nasjonale Partij. In Schotland zijn ze al zoveel verder in het realiseren van autonomie en zal in september 2014 een referendum worden gehouden voor volledige onafhankelijkheid. De voorzitter van de FNP noemde als concreet voorbeeld op korte termijn Fryslân aan te willen wijzen als landelijke proeftuin voor het overdragen van rijkstaken. De gasten wilden in de discussie verder gaan en willen kunnen aangeven hoe de toekomst van Fryslân op langere termijn er uitziet. Duidelijk is dat we in onze provincie over een aantal domeinen meer bestuurlijke zeggenschap willen hebben.

Op 4 oktober is een discussieavond voor leden belegd en na een PowerPoint-inleiding, verzorgd door FNP-Statenlid Sybren Posthumus, is er in groepen gediscussieerd aan de hand van door de werkgroep opgestelde vragen:
1) Waar denken we in de eerste plaats aan bij Friese identiteit?
2) Zeggenschap: waar moet het dan om gaan?
3) Kunnen we prioriteiten aangeven t.a.v. welke domeinen we moeten beginnen?
4) Kunnen we onze prioriteiten en de te bepalen strategie ook ‘SMART’ maken?

Ad 1: De Fryske Mienskip (Friese Gemeenschap) is een inclusieve gemeenschap die open staat voor andere culturen. Identiteit wordt zichtbaar in cultuuruitingen zoals: Friese sporten, het Friese paard, de Elfstedentocht, het verenigingsleven, het Frysk toneel enz. Maar ook in onze geschiedenis en de Friese taal, misschien nog wel de belangrijkste identiteitsdrager.
Ad 2 en 3: Beleidsterreinen als buitenlandse zaken en defensie kunnen op landelijk niveau vorm en inhoud krijgen, maar we streven naar veel meer Friese zeggenschap op beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld onderwijs, taal, cultuur. Zeggenschap is in vier punten samen te vatten: a. de bevoegdheid om zelf wetgeving / regels te stellen; b. de normen voor de uitvoering zelf te kunnen bepalen (wat goed is voor de Randstad is niet meteen goed voor de regio), c. zeggenschap over de financiën (uitgaven en inkomsten) en d. de uitvoering in eigen hand te houden.
Ad 4: In eerste instantie moet een beperkt aantal speerpunten nader worden uitgewerkt waarmee de FNP zich zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau nader kan profileren.

Tijdens de drie clusteravonden Noord, Zuid en Midden, waar afdelingsbestuurders en –politici in hun regio’s bijeenkomen, is de visieontwikkeling verder verduidelijkt en toegelicht, zijn heersende vragen beantwoord en nieuwe ideeën aangedragen en genoteerd.

Op 12 november heeft het Hoofdbestuur, samen met de FNP-Provinciale statenleden, FNP gedeputeerde en de kadercommissie, zich gebogen over de te maken strategische keuzes op korte en langere termijn. Ons nieuwe perspectief voor Fryslân is gericht op de langere termijn. En is een eerste aanzet gegeven voor wat in het nieuwe partijprogram 2015 geïntegreerd zal kunnen worden. De nog samen te stellen programmacommissie zal hiervoor een definitieve beschrijving kunnen opstellen.

Op 22 november heeft de Algemene Ledenvergadering het visiestuk “Nij perspektyf foar Fryslân” na verheldering van vragen en discussie nader kunnen bekrachtigen. Geconcludeerd kan worden dat onze toekomstvisie binnen de partij breed gedragen wordt: De FNP streeft naar een bijzondere positie voor Fryslân als autonome provincie binnen het Koninkrijk der Nederlanden! Deze toekomstvisie wordt weliswaar breed gedragen, maar vraagt op onderdelen nog om een nadere uitwerking; zowel qua inhoud, qua strategie als qua tijdfasering. De uitwerking zal gebaseerd moeten zijn op wetenschappelijk onderzoek, politieke haalbaarheid (o.a. profilering partij en politieke allianties) en een prioritering in thema’s, een stappenplan gerelateerd aan een tijdpad.

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.