Samenvatting van de algemene ledenvergadering van de OSF van 15 december 2012

Opening;
De ledenvergadering begint met enkele mededelingen over de door de OSF te organiseren conferentie over de toekomst van de onafhankelijke politiek die begin oktober van het volgend jaar gehouden zal worden in Lunteren. Tijdens deze conferentie zullen deskundigen op het gebied van de onafhankelijke politiek lezingen en presentaties geven en zullen er diverse workshops georganiseerd worden. De conferentie is voor iedereen die betrokken is bij onafhankelijke politiek toegankelijk.

Helaas moet de voorzitter mededelen dat er over de periode 2010 t/m 2015 door het ministerie flink bezuinigd wordt op de subsidie voor politieke partijen; dit gaat in totaal om 12,5%, een fors bedrag! Wel zullen lokale partijen meegenomen worden in het betreffende wetsontwerp; dit kan ook consequenties hebben voor de OSF. Een belangrijk punt bij de aanpassing van de Wet Subsidiëring Politieke Partijen is de openbaarheid van giften, waarvan de OSF voorstander is.

De nieuwe opzet van Locomotie wordt door de vergadering zeer positief ontvangen.
De bedoeling is om het blad dichter bij de partijen te brengen; het moet een blad van de OSF zijn, waarin onderwerpen aan de orde komen vanuit de onafhankelijke partijen. Er is nu ook meer actualiteit in Locomotie, hoewel de website van de OSF hier natuurlijk ook een belangrijke functie in heeft. Locomotie kan ook aangevraagd worden via de site van de OSF.

Tevens deelt de voorzitter mee dat er nu geregeld gesprekken zijn met de VPPG. Door beide partijen wordt dit als positief ervaren; men zal elkaar waar mogelijk steunen. Een afvaardiging van de VPPG neemt deel aan de steunfractie van de OSF en de OSF zal aanwezig zijn op de regionale bijeenkomsten van de VPPG.

Steunfractie;
In verband met de steunfractie van de eerste kamerfractie, die geregeld bijeenkomt, brengt de senator naar voren dat gemeente en provincie dichter bij elkaar staan dan eerste kamer en provincie, wat de terugkoppeling niet altijd gemakkelijk maakt. Overigens is er geregeld contact tussen de provinciale partijen en de senator. De bereikbaarheid van de senator naar de achterban is goed.

Statutenwijziging OSF;
Belangrijk agendapunt van deze vergadering is een statutenwijziging van de OSF.
De voorzitter deelt mee dat met deze statutenwijziging de kwestie van de stemverhoudingen in de statuten komt te staan; dit hoort namelijk niet in het huishoudelijk reglement. Ook wordt in dit voorstel het begrip 'leden' scherper omschreven. Het voorstel wordt door de vergadering per artikel besproken.
Uiteindelijk beslist de vergadering unaniem voor het voorstel, incluis enkele kleine aanpassingen.

Tot slot worden ook de begroting voor het komende jaar en het vergaderschema voor 2013 door de vergadering unaniem vastgesteld.

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.