FNP kaderavond over toekomst kleine scholen succes

Op 1 oktober organiseerden het hoofdbestuur (HB) en de fractie van de FNP in de provinciale staten een kaderavond over de toekomst van de kleine scholen in Fryslân. Deze bijeenkomst was een vervolg op het openbare symposium over hetzelfde onderwerp op 11 juni in Oosterend.

De avond begon met een korte uiteenzetting en inventarisatie van de problematiek zoals die naar voren kwam uit het verslag van 11 juni. Er worden nog steeds kinderen geboren in dorpen waar de kleine school inmiddels opgeheven is. Jonge gezinnen zijn van mening dat het in dergelijke dorpen nog steeds goed wonen is. De demografische ontwikkeling heeft echter tot gevolg dat er – het meest op het platteland – minder kinderen naar de basisschool zullen gaan. Tegelijk moeten alle scholen voldoen aan hoge kwaliteitseisen wat betreft het nivo van het onderwijs, en zijn ook de financiele kaders soms dwingend in het maken van keuzes welke scholen open blijven. De conclusie van dit gedeelte van de avond was dat er geen simpele oplossingen zijn die op alle situaties van toepassing zijn. Het biedwoord is ruimte voor maatwerk.

Daarna kwamen onder leiding van fractievoorzitster Annigje Toering verschillende toekomstscenario’s voorbij onder het motto: mee bewegen of de hakken in het zand. Zoals: opheffen en sluiten, opschalen met schoolfusies, de oprichting van ‘kindcentra’, het vormen van samenwerkingsscholen, het uit elkaar halen van onder- en bovenbouw enz.

Scenario’s
Deze scenario’s werden door de aanwezigen beoordeeld aan de hand van enkele stellingen / vragen:

  1. Stelling: De FNP is voor kleinschaligheid, dus moeten we alle kleine scholen in stand houden
  2. Stelling: in Fryslân willen we één uniforme oplossing voor de problematiek
  3. Vraag: welke criteria zijn belangrijk voor de FNP?
Hieover werd in groepen uitvoerig gediscussieerd en daarna werden de verschillende punten plenair besproken.
Er bleek een groot draagvlak bij de FNPers te zijn over de volgende zaken: van onderen op, draagvlak, goede communicatie met de ouders, transparantie / volledige openheid van zaken, ruimte voor maatwerk, oog voor de gemeenschap, een goede spreiding en beschikbaarheid en bereikbaarheid van onderwijs. Toch werd er ook serieus aandacht gevraagd voor het oude en gewaardeerde ‘gedachtengoed’ van de FNP door het stellen van de vraag: Laten wij de kleinschaligheid die wij koesteren dan helemaal los?

Bij het beantwoorden van die vraag bleek dat er verschillende richtingen zijn: uitgaan van realisme bij het hanteren van de opheffingsnormen en van de behoefte van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Maar ook: niet groter opschalen dan wat nodig blijkt, behoud van de eigenheid van het platteland, en haar eigen intrinsieke waarde.
Sommigen merkten op dat niet altijd helder is wat het begrip ‘kwaliteit’ eigenlijk inhoudt, naast de normen van de inspectie.
Dat vraagt om een bredere definitie. Plattelandscultuur, identiteit van het onderwijs, de positie van het Fries, meertaligheid, de kinder-opvang en peuterspeelzalen zouden daar eigenlijk integraal in opgenomen moeten worden.

Maatwerk
We kunnen concluderen dat door de grote belangstelling van FNP raadsleden, wethouders en statenleden de kaderavond een succes was. Inhoudelijk was er sprake van een goede, genuanceerde discussie met een pleidooi voor maatwerk, kwaliteit, draagvlak en spreiding (bereikbaar en beschikbaar). Laten we daarbij vooral benadrukken dat de bevoegdheid in eerste instantie ligt bij de schoolbesturen. Het is niet direct de bevoegdheid van de politiek maar zij kan wel invloed uitoefenen, zowel in de provincie als bij de gemeenten. De uitkomsten van de discussies kunnen fungeren als opmaat voor de onderwijsparagraaf voor het nieuwe FNP-programma voor de eerstvolgende verkiezingen.

De volledige verslagen van het Symposium op 11 juni en van de FNP kaderavond op 1 oktober zijn te lezen / te downloden op de FNP webside: www.fnp.nl

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.