Verslag Algemene Ledenvergadering - zaterdag 17 mei 2012

Belangrijke gebeurtenissen
In zijn openingswoord memoreert voorzitter Jabik van der Bij twee belangerijke gebeurtenissen in de afgelopen periode.

In de eerste plaats is dat de val van het kabinet met alle consequenties van dien en het zeer recent afgesloten “Kunduzakkoord”. Het zal binnen de OSF-gelederen de discussie over het meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in een stroomversnelling brengen.

In de tweede plaats is voor de OSF van belang dat onze senator heeft besloten zijn betrokkenheid bij de partij 50Plus te beëindigen. De senator geeft op verzoek van de voorzitter een korte toelichting op zijn besluit. Al sinds februari liepen de zaken bij 50Plus anders dan De Lange zich had voorgesteld en wenselijk achtte. Dat was de reden dat hij zich toen terugtrok als vice-voorzitter van die partij. Recente manipulaties deden hem besluiten afstand te nemen van 50Plus. De voorzitter vult daarop aan dat de suggestie van Jan Nagel op de website van 50Plus als zou de oorzaak liggen in onenigheid tussen de OSF en Kees de Lange beschouwd moet worden als een afleidingsmanoevre. Het besluit van De Lange staat volslagen los van zijn verhouding met de OSF. De voorzitter van de OSF heeft Nagel daarom verzocht om een correctie aan te brengen. Verder betreurt hij de gang van zaken en tegelijk constateert hij dat daarmee ook en einde is gekomen aan het contract tussen 50Plus en de OSF. De OSF had geen probleem met 50Plus en is nog steeds tevreden over de medewerking voor de tot standkoming van de samenwerking vorig jaar na de verkiezingen.

Gesprek met VPPG
Het DB heeft een gesprek gehad met twee bestuursleden van de VPPG; dit was een goed gesprek. Geconstateerd werd dat er een aantal gezamenlijke belangen zijn, waarover gesproken zal worden in de eigen gelederen. Op niet al te lange termijn (enkele maanden) zal een vervolg op dit gesprek plaatsvinden. De VPPG heeft niet de ambitie om als partij de provincies in te gaan. Wel onderhoudt zij contact met de lokale partijen en wil ze optreden als servicepunt voor die partijen.
Bij de VPPG is nog steeds onvrede over het feit dat lokale partijen niet gesubsidieerd worden, dit in tegenstelling tot de landelijke partijen. De OSF zal dit probleem bij de senator inbrengen.

Verder werd geopperd dat de PPG’s van de OSF aanwezig zouden kunnenzijn bij de regiobijeenkomsten van de VPPG. Een zorgpunt bij de VPPG is het uit bezuinigingsoverwegingen streven naar verkleining van gemeenteraden en provinciale staten. Volgens de senator is dit een proefballonnetje van Mark Rutte. De Algemene vergadering van de OSF acht de toenadering tussen OSF en VPPG een goede zaak omdat beide staan voor een paralelle politieke visie.

Kasstelsel of baten-lasten systeem
Tot nu toe werden de politieke partijen bekostigd met behulp van het kasstelsel. Dat betekende dat een toegekende subsidie moest worden besteed in het jaar waarvoor die was verstrekt. Wanneer niet alle geld was besteed moest dit teruggestort worden en als je als partij tekort kwam kon je geen gebruik maken van overschotten van vorige jaren, immers er was geen balans waarop een eigen vermogen voorkwam.

Door de onregelmatige behoeften, het ene jaar zijn er wel verkiezingen en het andere niet, zorgt dit systeem voor een ondoelmatige “bedrijfsvoering” binnen de partijen. In het wetsvoorstel voor een aanpassing van de subsidie aan de politieke partijen is o.a. ook opgenomen dat zal worden overgegaan op een systeem van baten & lasten. Voor de partijen betekent dit dat pieken en dalen in de bestedingen makkelijker opgevangen kunnen worden.

Acties van de senator
In de afgelopen periode heeft de senator zich uitdrukkelijk ingezet voor zaken die in de regio’s spelen. De senator heeft in de Eerste Kamer vragen gesteld over de besteding van de aardgasbaten. In hoeverre profiteert de regio daarvan als compensatie voor de lasten die de exploitatie meebrengt? Ook maakt de senator zich zorgen over de gevolgen van de krimp in de perifere regio’s. Zo heeft hij bijv. vragen gesteld over de dreigende sluiting van de Sionsberg in Dokkum.

Recent dreigt de studie Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestoten te worden. Ook over dit laatste punt heeft de senator de betreffende minister aan de tand gevoeld. De leden worden opgeroepen om kontact op te nemen met de senator wanneer er zich in de eigen regio soortgelijke vraagstukken voordoen.

Communicatieplan
Aan de leden is het concept-communicatieplan voorgelegd. Er is een nieuw logo en een nieuwe huisstijl ontwikkeld, waarmee de OSF per 1 juni naar buiten zal treden. De nieuwe website oogt iets frisser; er zullen afspraken komen hoe die te gaan vullen. Ook zal de senator regelmatig, één à twee keer per maand, een nieuwsbrief samenstellen. Deze zal digitaal verzonden worden naar de leden. Via de site kan men zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
Wat betreft de website ligt de verantwoordelijkheid formeel bij het bestuur; de uitvoering ligt bij de webmaster.

Het wetenschappelijk tijdschrift Locomotie zal voorlopig nog uitgegeven worden op papier, maar dan wel in een nieuw jasje. Hierin zal in de toekomst ook ruimte zijn voor mededelingen vanuit de PPG's.

Daarnaast is er het plan het land in te gaan, met naar name provincies waar de OSF niet meer aanwezig is. Er liggen momenteel twee onderzoeken, één van de FNP en één van de PNL naar de oorzaken van al dan niet succes hebben bij de verkiezingen. De steunfractie zal opnieuw vorm en inhoud krijgen. De PPG’s worden gevraagd namen te noemen van leden die op deze wijze de senator willen ondersteunen.

Aanvraag PLP
Het Platform Lokale Partijen in Zuid-Holland heeft een aanvraag ingediend voor het stimuleringsfonds ter ondersteuning van Nederland Lokaal in hun streven mee te doen met de Tweede Kamerverkiezingen. Volgens de aanvraag wordt het verzoek ondersteund door enkele andere leden. Op de vergadering is echter niemand aanwezig om de aanvraag toe te lichten. Het standpunt van het bestuur in dezen is dat de aanvraag haaks staat op de afgesproken koers voor de komende jaren. Besloten was, nu de OSF moeite heeft zelfstandig een zetel voor de Eerste Kamer te bemachtigen, de aandacht in eerste instantie te richten op versterking van de provinciale partijen en zo mogelijk “witte vlekken” op te vullen. Daartoe is het stimuleringsfonds in het leven geroepen en niet om de gang naar de Tweede Kamer mogelijk te maken. De aanvraag is binnen dit streven nu niet opportuun. Op grond van deze argumenten wijst de Algemene Ledenvergadering de aanvraag met algemene stemmen af.

Gemeenschappelijke studiedag
Enkele jaren geleden heeft de OSF een studieweekend in Zeeland georganiseerd. De deelnemers waren zeer te spreken over deze vorm van uitwisseling. Op de vergadering wordt naar voren gebracht dat een studiedag(weekend) de mogelijkheid biedt tot informele contacten en versterking van de onderlinge band. Wel moet het programma worden opgehangen aan één of twee thema's waarmee je de toon kunt zetten.

De Zeelandconferentie ging over de OSF en haar positie in het politieke krachtenveld; deze studiedag zou meer het accent moeten krijgen met een provinciaal thema . Het zou een thema moeten zijn dat voor onze PPG's direct van belang is, maar landelijk ook in de belangstelling staat. We kunnen enerzijds onszelf verstevigen en tegelijkertijd een onderwerp uitdiepen voor een groter publiek. In dit verband wordt het thema 'krimp' genoemd. Deskundigen zouden dit kunnen inleiden. Het is een thema dat past binnen de provinciale en de gemeentelijke aandachtspunten. Het bestuur krijgt de opdracht met een programmavoorstel te komen.

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.